Arbeidsrettet rehabilitering

CatoSenteret har siden 2003 gitt tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering og har forskjellige tilbud som skal hjelpe personer tilbake til yrkesaktivitet.

Mer informasjon finner du på sidene som omtaler det enkelte tilbud nedenfor.

Raskere tilbake

Rehabilitering – Raskere tilbake

Avtale med Helse Sør-Øst RHF om helserettede og arbeidsrettede rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Ordningen kalles “Raskere tilbake” og har som formål å få syke raskere tilbake i arbeid enn de ellers ville komme, slik at sykefraværet reduseres. Hvor i behandlingskjeden henvises pasientene fra?

  • Pasienter som har behov for opptrening/rehabilitering etter behandling under ordningen “Raskere tilbake” (f.eks. ortopedisk operasjon).
  • Pasienter som er utredet i poliklinikkpoliklinikk : Poliklinikk, institusjon som behandler pasienter uten innleggelse på sengepost. Poliklinikk benyttes vanligvis om institusjoner som tar imot pasienter til spesialisert undersøkelse eller behandling etter henvisning fra allmennlege. under ordningen og hvor pasienten bør ha et rehabiliteringstilbud.
  • Pasienter som er henvist fra fastlege/relevant legespesialist utenfor offentlig sykehus, og vurderes av Sentral enhet Rehabilitering (SeR) å kunne profitere på rehabilitering med tanke på videre yrkesaktivitet.

Målgruppe som omfattes av tilbudet

  • Personer som kan unngå å bli sykmeldt.
  • Sykmeldte personer som kan komme raskere tilbake i arbeid.
  • Personer som er inne på ordninger/oppfølginger etter opphør av sykepengeperioden (alle graderinger av sykmeldingsprosent).

Pasienter skal som hovedregel tas i mot rett fra sykehus kun når behandlingen er gitt innen “Raskere tilbake”. Pasienten skal være klar for aktiv rehabilitering.

Tilbudet som gis på CatoSenteret

Tjenestene som gis vil være innrettet mot å øke pasientens muligheter for arbeidslivsdeltagelse og mestring av arbeidslivets krav. Tilbudet gis som et individuelt opphold og har en varighet på 4 uker (kan forlenges ved behov). Tilbudet kan gis som døgn- eller dagopphold, men også som en kombinasjon av dag- og døgnopphold. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er stor variasjon i det tilbudet som tilbys og det er pasientens mål og utfordringer som er utgangspunkt for valg av aktiviteter. Det gis tilbud om oppfølging/ambulantambulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tjeneste etteroppholdet.

Faggruppene som jobber i teamet er:

Idrettspedagoger, sykepleiere, fysioterapeuter, arbeidskonsulenter, arbeidsmarkedskonsulent, psykiatrisk helsearbeider, ernæringsfysiolog og leger med arbeidsmedisin og bedriftshelsetjenestekompetanse.

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder Dag Øystein Skarpaas Andersen på mobil 419 33 688 eller på mail dag.andersen@catosenteret.no.

Oppfølging på arbeidsplass

Tidlig i oppholdet etableres kontakt med arbeidsgiver/event. NAV om oppfølging/tilrettelegging av arbeidsplass. Derfor er det også viktig at det foreligger oppfølgingsplan fra arbeidsgiver før oppholdet starter. Møtevirksomhet med arbeidsgiver og besøk på arbeidsplassen er en del av vårt opplegg og tilbud.

NAV – døgntilbud

NAV – døgntilbud

CatoSenteret er leverandør av arbeidsrettet rehabilitering – døgn for NAV Oslo, Akershus og Østfold og NAV Internasjonal fra 01.09.11.

Målgruppe

Aktuelle deltagere er brukere som er sykmeldt og/eller har sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntekstsgivende arbeid.

Døgntilbud skal benyttes der det ikke finnes egnet dagtilbud innen arbeidsrettet rehabilitering lokalt, der man vurderer at en miljøforandring er av vesentlig betydning eller der deltager har mer kompliserte og tyngre helseplager. Det er NAV som avgjør om dag- eller døgntilbud skal benyttes.

Målet er at tiltaket iverksettes tidlig i en tilbakeførings/arbeidssøkerprosess.

Formål

Formålet med tilbudet er å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltagelse i arbeidslivet. Deltagerne skal lære å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeførings/arbeidssøkerfase. Deltagerne skal ved behov veiledes for å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade.

Innsøkende instans

NAV ved din saksbehandler kan søke om plass på CatoSenteret.

Varighet og omfang

Rehabiliteringsoppholdet gis som et 4 ukers opplegg som er individuelt tilpasset. Faggruppene som jobber i teamet er:

idrettspedagoger, sykepleiere, fysioterapeuter, arbeidskonsulenter, arbeidsmarkedskonsulent, psykiatrisk helsearbeider, ernæringsfysiolog og leger med arbeidsmedisin og bedriftshelsetjenestekompetanse.

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder Dag Øystein Skarpaas Andersen på mobil 419 33 688 eller på mail dag.andersen@catosenteret.no.

Behandlingslinje

Behandlingslinje for Arbeidsrettet Rehabilitering Døgn