Behandlingslinje Barn og Unge

Ansvarlig for behandlingslinjen

Avdelingsleder MR1 – Paul Esbern Snare.

Mailadresse: paul.snare@catosenteret.no

Medisinsk ansvarlig er overlege Finn Berset

Linjen er godkjent pr.: 15.08.2014

Hva er en behandlingslinje?

En behandlingslinje er en beskrivelse av innholdet i tilbudet ved CatoSenteret fra søknad til hjemreise.

Behandlingslinjen skal medvirke til god informasjon til både brukerne og ansatte vedrørende rehabiliteringens innhold.

Behandlingslinjen skal sikre høy kvalitet i rehabiliteringen, gjennom å kunnskapsbasere faglige og tverrfaglige metoder og arbeidsmåter.

Hvordan finne frem i linjen?

Denne linjen er delt inn i seks hovedavsnitt, du ser de på øverste linje. Hvert avsnitt er delt inn i ulike underpunkter, de står til venstre på siden. Du kan lese dokumentet ved å skrolle nedover siden, eller trykke på underpunktene til venstre. Når du ønsker å gå videre trykker du på ønsket hovedavsnitt i øverste linje.

Dette dokumentet henvender seg til en mengde av ulike personer. Brukere, pårørende, potensielle henvisere, ansatte på senteret og andre som er interessert i rehabiliteringstilbudet til barn og unge ved CatoSenteret. Derfor er det litt forskjell på hvilke dokumenter/ linker som kan åpnes av hvem. Hvis du ikke har adgang, vil det komme en “boks” på skjermen hvor du kan be om å få tilsendt en kopi av dokumentet.

Bakgrunn for utvikling av B&U linjen

Historikk

CatoSenteret åpnet i 1998. Senteret har i løpet av disse årene fått et økende antall henvisninger om rehabilitering av barn og unge. Fra 2006 ble rehabilitering til barn, ungdom og unge voksne med CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. en del av våre avtaler.

I 2007 fikk senteret avtale om rehabilitering av barn og unge uavhengig av diagnose. Etterspørselen etter plasser er økende og det ble i 2013 bestemt at vi skulle utarbeide behandlingslinje også for dette tilbudet. I 2013 var det 175 brukere under 25 år inne til opphold ved senteret. (55 med CFS/ ME).

Avtaler med Helse Sør-Øst

Fra 2015 har CatoSenteret to typer opphold for aldersgruppen barn og unge, dvs. opp til 18 år:

Barn og unge uavhengig av diagnose. Erfaring viser at flertallet av de som har vært brukere hos oss de siste årene har vært i flere undergrupper:

 • Hodepine/ migrene, andre subjektive helseplager
 • Komplekst regionalt smertesyndromKomplekst regionalt smertesyndrom : Kausalgi, brennende smerter, overfølsomhet og eventuelt fysiske forandringer av vevet i et område der de sensoriske nervene er skadet. (CRPS)
 • Dissosiative/funksjonelle forstyrrelser
 • Senplager etter kreft
 • Kreft
 • Multitraume/operasjoner
 • Ryggmargskade
 • Nevrologiske skader/sykdommer
 • CP
 • Sammensatte problemstillinger
 • Utmattelse/fatiguefatigue : Utmattelse
 • Muskel/skjelett problemer

Barn og unge med diagnosen CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres.
Individuelt opphold hvor inntaket skjer i grupper. Dette gir mulighet for likemannseffekt, både for brukerne og pårørende.

Hvilke diagnoser omfattes av behandlingslinjen

Behandlingslinjen for ”Barn og Unge” er felles for alle ytelsene CatoSenteret tilbyr barn og ungdom. Det vil under de enkelte avsnitt presiseres hva som gjelder spesielt for en eller flere ytelser.

Brukere med ryggmargskade vil være tilknyttet avdeling MR2 – nevroteam. Tilbudet som gis er beskrevet i egen behandlingslinje for RMS (se https://www.catosenteret.no/nevrologisk-rehabilitering/ ). Men barnet/ungdommen kan delta på aktivitetene som er spesielt beregnet på barn og unge etter eget ønske og i samarbeid med sitt rehabiliteringsteam.

CS har erfart at barn under 13 år har behov for særskilt tilrettelegging og også ofte valg av andre metoder i tilnærmingen. Samarbeidet med foreldre/pårørende er ofte tettere for disse. I praksis betyr det at de må ha mer individuelt tilrettelagt aktivitet. Deltakelse på gruppeaktiviteter blir vurdert individuelt.

Kunnskapsgrunnlag

Sentral litteratur

 • ”Oppvekstrapporten 2013”, Bufdir.
 • ”Hvorfor spurte ingen meg?”
  Kommunikasjon med barn og ungdom i en vanskelig livssituasjon.
  Anne Kirsti Ruud, Gyldendal Norske forlag, 2011.
 • ”Sammen så det hjelper.” Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier.
  Gunnar Eide og Rolf Rohde, Fagbokforlaget, 2009.
 • ”Gruppemetode for sosial og helsearbeidere”
  Ken Heap, Gyldendal Norske forlag, 2005.
 • ”Kunsten å hjelpe, mennesker i samhandling med systemer.”
  Lawrence Schulman. Gyldendal Norske forlag, 2006.
 • ”Samtalebilder og tegninger – en vei til kommunikasjon med barn i en vanskelig livssituasjon.”
  Merete Holmsen, Cappelen Damm forlag, 2011.
 • ”Barne og ungdomspsykiatri. Nye perspektiver og uante muligheter.”
  Søren Hertz. Gyldendal Norske Forlag, 2011.

Nettsteder

Nasjonal veileder for CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. – kortversjon