Brukerinformasjon

Før opphold

Det er utarbeidet en brosjyre som informerer om tilbudet:

Brosjyre rehabilitering av barn og unge (Intern)

Søknadsprosess og henvisning

Henvisningene som mottas til CatoSenteret behandles innen 2-3 virkedager. Svar sendes umiddelbart til bruker etter at henvisningen er vurdert, det sendes ikke beskjed til henvisende instans. Dersom det er sykehuset vil disse automatisk bli informert, men det vil f. eks ikke bli gitt beskjed til fastlegen, hvis det er denne som har henvist. Ved behov for utfyllende informasjon, vil dette påvirke behandlingstiden.

For å kunne vurdere søker, trenger vi informasjon om:

 • Søkers personopplysninger, inkl. mobilnummer og mailadresse
 • Kontaktinformasjon til pårørende hvis søker er under 18 år
 • Diagnose(r) og aktuell sykdomshistorie
 • Medisiner
 • Kopi av særfaglige epikriser, testresultater og undersøkelsesdokumentasjon der dette foreligger
 • Søkers behov for hjelp og pleie
 • Søkers sosiale situasjon, bolig-, trygde-, familie- og skole/arbeidsforhold
 • Hjelpemidler
 • Behov for tolk
 • Målet med/ ønskene for rehabiliteringsoppholdet
 • Andre relevante opplysninger, f.eks. datoer for planlagte kontroller

For mer informasjon om ulike rehabiliteringsinstitusjoner og hvordan du kan søke opphold; se hjemmesiden til Regional koordinerende enhet eller finn mer informasjon på vår hjemmeside: www.catosenteret.no eller kontakt vårt inntakskontor direkte: inntak@catosenteret.no. Når bruker søkes inn fra fastlege skal henvisningen gå via ”Regional Koordinerende Enhet” for rettighetsvurdering. Spesialister fra helseforetak kan henvise brukere direkte til CatoSenteret.

For brukere med CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. vil det inviteres til et formøte på senteret. Hensikten er å informere deltagere og pårørende om tilbudet. Deltagerne får en mulighet til å møte noen i rehabiliteringsteamet og andre som skal delta på samme gruppe. Dette gir trygghet før et opphold på et nytt sted. Møtet gir mulighet for gjensidig forventningsavklaring og kartlegging av spesielle behov (allergier osv), samarbeidspartnere i hjemmemiljø, oa.

Formøte barn og unge med CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. (Intern)

Telefonformøte CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. (Intern)

Kartlegging samarbeidspartnere rundt barn og unge (Intern)

Loggskjema barn og ungdom (Intern)

For alle brukere under 18 år skal det vurderes bruk av formøte. Hensikt med møtet er forventningsavklaring og forberedelse til opphold.

Formøte barn og unge alle ytelser (Intern)

Ventetid

Ventetiden for rehabilitering kan være variabel. Oppdatert informasjon om ventetid finnes på Regional Koordinerende enhet.

Under oppholdet

Et opphold på CatoSenteret bygger på en rehabiliteringsfilosofi der muligheter og mestring er to kjerneord.

Hverdagene er lagt opp med program fra 08.00 – 15.30. Programmet er tilrettelagt for hver enkelt bruker rettet mot mål, egne forutsetninger og egne ønsker. Det er egne aktiviteter for barn og unge to kvelder i uken. Det er en egen ”ungdomsstue” hvor barn og unge kan samles på fritiden.

Det er ansatt egen aktivitetsleder og en miljøterapeut som legger til rette for ulike arrangementer på en del kvelder og helger. Det er mulighet for å bruke bassenget utenom utleid tid. Treningssalen står åpen for bruk frem til kl. 21.00. Det er ulike aktivitetshjelpemidler til utlån, slik som sykler, baller, spill, filmer. Mer informasjon om dette finnes i permen på rommet.

Det serveres 4 måltider på hverdager, 3 i helgen. Vennligst gi beskjed om evt. allergier i god tid før oppholdet, slik at kjøkkenet får forberedt seg.

Det er vaskemaskin og tørketrommel tilgjengelig ved ungdomsstuen.

Dersom det er behov for permisjon på kveld eller helger, informeres dette til resepsjonen. Permisjon på dagtid må avklares med rehabiliteringsteamet.

NB! Bassenget er stengt uke 26-31 pga vedlikehold.

Skoletilbudet under oppholdet

CatoSenteret har samarbeid med Akershus Fylkeskommune om å tilrettelegge for støtteundervisning under oppholdet. Primært undervises det i fagene norsk, engelsk og matematikk. Elevene kan få hjelp i andre fag hvis skolen har kapasitet og nødvendig kompetanse. Alle elever i grunnskole og videregående har rett til et avgrenset undervisningstilbud (støtteundervisning) under døgnopphold på helseinstitusjon. Elevene følger lekseplan fra egen skole og må ha med egne skolebøker.

Skolens ansatte er organisert i tverrfaglige team sammen med rehabiliteringspersonalet. Lærer, sammen med barnet/ ungdommen lager en plan for undervisningen under oppholdet. ”Catoskolen” ønsker å gi inspirasjon til å komme videre/ komme i gang igjen med skoletilbud. Et av målene er å inspirere til balanse i hverdagen mellom skole, sosiale og fysiske aktiviteter. Lærerne ønsker å samarbeide tett med elev, foresatte og hjemskole og bidrar til å lage en plan for fortsatt skolegang etter hjemreise. Avsluttende pedagogisk rapport blir sendt til elev/foresatte og hjemskole ved hjemreise.

Skoleskjema til utfylling (innskriving av bruker i helseinstitusjon) (Intern)

Skoletilbudet under oppholdet ved CS (Intern)

Aktivitetstilbud under oppholdet

I samarbeid med rehabiliteringsteamet lager hver bruker en timeplan som er tilpasset den enkelte. En timeplan/ ukeplan vil bestå av ulike individuelle avtaler og felles aktiviteter. CatoSenteret har en ”meny” av ulike aktiviteter som foregår hver uke, alt fra avspenning og yoga til spinning og friluftsliv. Det er også egne aktivitetsgrupper spesielt for barn og unge på dagtid og to kvelder i uken. I tillegg er det tilbud om åpen samtalegruppe (for barn og unge) ukentlig.

Brukere som deltar på CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. tilbudet har egen tilpasset timeplan med egne samtalegrupper to ganger i uken.

Eksempel på timeplan B&U (Intern)

Eksempel på timeplan CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. (Intern)