Evaluering og oppfølging

Overføringsmøte

Det vil allerede i første eller andre uke bli tatt kontakt med hjemkommunen/ førstelinjetjenesten for å legge til rette for hjemreisen. Vi forsøker å gjennomføre et overføringsmøte i siste uken av oppholdet. Evt. kan dette gjennomføres som et telefon- eller videomøte.

På dette møtet inviteres pårørende og representanter for førstelinjetjenesten og skolehelsetjeneste, lærer fra hjemskole og evt. andre personer som barnet/ ungdommen/pårørende ønsker å ha med.

Hensikten med møtet er:

  • evaluere og oppsummere oppholdet
  • å gjøre overgangen til hjemmet så smidig som mulig
  • avtale hvilke hjelpetiltak som er mulig og i hvilken utstrekning
  • overføre kunnskap og erfaringer fra CatoSenteret til kommunen
  • avtale hvem som skal være ansvarlig for de ulike oppfølgingspunktene

Kontaktpersoner i hjemkommunen er velkommen til å hospitere på CS i forkant av dette møtet.

Overføringsmøte gjennomføres etter en individuell vurdering av behov.

Handlingsplan/aktivitetsplan

I sluttrapporten vil det bli skrevet hvilke planer og avtaler bruker har etter hjemreise. Hvilke personer eller tiltak som inngår i den videre rehabiliteringsprosessen skal konkretiseres i sluttrapporten. Disse planene og avtalene vil være i tråd med de langsiktige målene til bruker – disse står også i rapporten.

Aktivitetsplan barn og ungdom (Intern)

Oppfølging

Det tilbys oppfølging etter opphold for brukere som har behov for dette og der det er praktisk mulig. Denne oppfølgingen kan bestå av:

  • Ambulerende rehabiliteringsteam. Personer fra rehabiliteringsteamet ved CS kan bistå med kompetanseoverføring og det å sikre gode overganger i brukers behandlingsforløp. De kan gi tilbud om oppfølgning av bruker i etterkant av oppholdet med deltakelse i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter etter brukers hjemkomst.
  • Dagrehabilitering. Brukere som bor i rimelig nærhet og som kan komme seg frem/tilbake til CatoSenteret selv.
  • Intermitterende opphold
    Kan forklares som tilbud hvor bruker er en periode på senteret, så hjemme, før en ny periode på senteret. Dette kan gjelde både døgn- og dagopphold. Vår erfaring tyder på at fleksibilitet i oppholdstype og varighet vil bidra til å øke muligheten for varig endring og vellykket resultat av rehabiliteringen. For noen vil oppfølging i form av veiledning og støtte i overføringsfasen til hjemmet være nødvendig. For andre kan muligheten for intermitterende forløp og dermed lengre rehabiliteringstid være til nytte. CS ser for seg ulike kombinasjoner av døgn- og dagopphold. Hva som velges må vurderes individuelt fra bruker til bruker.

CS har gjennom flere år benyttet intermitterende forløp med gode resultater for flere av våre ytelsesgrupper.

Evaluering

Siste uken blir det gjennomført en avreisekartlegging, der dette er relevant. Dette kan være viktig for å se fremgang og kunne dokumentere denne.

Siste uken blir alle invitert til å fylle ut et brukerevalueringsskjema, digitalt eller på papir (gjelder ungdom fra 16 år). Denne evalueringen etterspørres av Helse Sør-Øst og er en del av CatoSenterets avtale. Tilbakemeldingene i evalueringen tas med inn i CatoSenterets kontinuerlige forbedringsarbeid.

For barn og unge under 16 år har CS utviklet et eget evalueringsskjema og et skjema beregnet på foresatte/pårørende. Dette skjemaet legges i posthyllen siste uke av oppholdet. Tilbakemeldingene i evalueringene anonymiseres og tas med inn i CatoSenterets kontinuerlige forbedringsarbeid.

Spørreskjema barn og ungdom (Intern)

Spørreskjema pårørende (Intern)