Tiltak og muligheter

Bakgrunn for valg av rehabiliteringsmetoder

Generelt om rehabilitering av barn og unge:

All rehabilitering må starte med relasjonsbygging – med bruker og dennes pårørende. Det er viktig at de opplever å ”bli møtt” og anerkjent. Informasjonen må tilrettelegges i forhold til alder og modenhet. Bruke metaforer/tegning/ annet for å forklare sammenhenger i kroppen og årsakene til sykdom/funksjonssvikt. Individualisere veiledning og tilnærming på bakgrunn av kjennskap til det enkelte barn og familien.

Hovedprinsipp i behandlingen av barn og unge – de under 13 år

Viktig med tett dialog og samarbeid med foresatte/foreldre. Hyppige samarbeidsmøter må planlegges, fortrinnsvis en gang per uke. Aktivitetsplanen må bygges opp i samarbeid med bruker og foresatte. Individuell vurdering om og hvor mange gruppeaktiviteter barnet kan delta på. Erfaringene viser at de yngste barna har behov for mer individuelt tilrettelagt tilbud. Rehabiliteringsteamet lager en minnebok fra oppholdet, som barnet får med hjem.

Mal for minnebok (Intern)

Rehabiliteringsmetoder ved dissosiative/funksjonelle lidelser

Brukerne kommer på individuelle opphold, men kan delta på gruppeaktiviteter tilrettelagt for barn og unge der dette er hensiktsmessig. Det som vektlegges i tilbudet er å bygge en god relasjon til bruker og pårørende. Tiltakene som velges fokuserer på mestring og ikke funksjonssvikt. Det er tett samarbeid med pårørende hvor det å lage en behandlingsplan og arbeide med overføringen hjem er vektlagt.

Hovedprinsipp i behandlingen av barn og unge med dissosiative/funksjonelle lidelser (Intern)

Rehabiliteringsmetoder ved CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres.

CatoSenteret tar imot 6-8 brukere samtidig, slik at man kan bruke samtalegrupper og få en ”likemannseffekt”, selv om dette tilbudet er individuelt tilrettelagt.

Så langt det lar seg gjøre starter alle opphold med et ”formøte”. Dette holdes på senteret, eller som telefonkonferanse. Hensikten med møtet er å gi informasjon om tilbudet, møte rehabiliteringsteamet, avklare forventninger (begge veier) og møte noen av de andre ungdommene som skal delta samtidig.

Døgntilbudet har fokus på normalisering av døgnrytme, søvnhygiene, ernæring, skole og lekpreget fysisk aktivitet (gradert aktivitetsterapi) med veiledning i gruppe og individuelt. Det legges vekt på aktiviteter som kan tilrettelegges med tanke på belastning, enten i form av kortere aktive perioder, eller lavere intensitet. Barna og ungdommene veiledes til selv å si ifra når de har behov for å avbryte eller endre aktiviteten. Som del av den graderte aktivitetstilpasningen, må ungdommene utarbeide en aktivitetsplan som de skal bruke når de kommer hjem.

Det er to ”obligatoriske” samtalegrupper i uken – se mer under samtalegrupper.

Det gjennomføres ”overføringsmøter” med ungdom, familie og kontakter fra hjemmetjeneste/skole så langt det er praktisk mulig (evt. som video-/telefonmøter).

Rehabiliteringsprogram CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. gruppe (intern)

Rehabiliteringsmetoder ved kronisk smertesyndrom (CRPS)

Hovedprinsipp i behandlingen av barn og unge med CRPS (intern)

Rehabiliteringsmetoder ved kreft

Disse retningslinjene er de samme som ved rehabilitering av voksne med kreft og står beskrevet i egen behandlingslinje, se www.catosenteret.no. Barnet og ungdommen kan delta på aktivitetene som er spesielt beregnet på barn og unge, eller delta på egnede aktiviteter fra den generelle timeplanen.

Eksempel generell timeplan (Intern)

Rehabiliteringsmetoder ved ryggmargskade

Barn og unge med ryggmargskade vil være tilknyttet avdeling MR2 – nevroteam. Tilbudet som gis er beskrevet i egen behandlingslinje for RMS, se www.catosenteret.no. Men bruker kan delta på aktivitetene som er spesielt beregnet på barn og unge etter eget ønske og i samarbeid med sitt rehabiliteringsteam.

Individuell tilpasning

I samarbeid med rehabiliteringsteamet vil den enkelte prøve ut målrettede aktiviteter for å oppnå målene sine. Bruker og team vil sammen utarbeide egentreningsprogram og velge blant gruppetilbudene på timeplanen, for å bygge opp en plan som er god for den enkelte. I tillegg vil hver enkelt få tilbud om individuell rehabilitering/individuelle tiltak avhengig av behov og mål.

Skole/ studier/ arbeid er viktige deler av alles liv. CatoSenteret har mulighet for å gi støtteundervisning til brukere i skolepliktig alder. I samarbeid med Akershus Fylkeskommune ved Vestby videregående skole har vi etablert et skoletilbud ved senteret. Våre arbeidskonsulenter kan også være behjelpelige med veiledning i forhold til arbeid, hvis dette er et ønske.