Timeplan

Mal for timeplan ved CatoSenteret inneholder aktiviteter av variert intensitet og med ulik hensikt for timen. Planen kan kort deles opp i:

Høyintensitetsaktiviteter

Hensikten med timen er:

− Å øke kondisjon og styrke
− Å finne balanse mellom trening og restitusjon
− Bevisstgjøring og trygging av kroppslige reaksjoner ved trening
− Endring av livsstil. Finne aktiviteter som gir mening og motivasjon til endring.

Aktivitetene kan være: Spinning/kondis/sykling, svømming, vanngym, stavgang, pigging.

Lavintensitetsaktiviteter

Hensikten med timen er:

− Økt kroppsbevissthet
− Bevisstgjøring av pust og kroppsholdning
− Balanse mellom aktivitet og hvile

Aktivitetene kan være: Mattegym, sittende gym, yoga, avspenning, forflytningstrening, pilates/bekkenbunnstrening, basseng, tur.

Aktiviteter med blandet intensitet

Noen aktiviteter vil kunne være en blanding av høy- og lavintensive. De kan bl.a. ha som hensikt å gi gode opplevelser og mestringsfølelse. Dette gjelder blant annet klatring, uteaktiviteter (gårds- og sjøaktiviteter), bueskyting, egentrening, balansetrening, friluftsliv, ballspill, osv.

Undervisning/ samtalegrupper

Det finnes tilbud om ulik opplæring: Om ernæring, treningslære, hjelpemidler, målsetting, velferdsordninger. I tillegg finnes det ulike typer samtalegrupper hvor man kan møte andre med noen av de samme utfordringene som en selv har. Disse kan være delt inn etter alder eller diagnose/ funksjonsproblem. Se timeplanmalen og snakk med ditt rehabiliteringsteam om hva som kan være aktuelt for deg.

Fritidsaktiviteter

På kveld og i helg er det mulighet for flere typer aktiviteter, initiert av brukere eller ansatte. Fritidsleder lager ukeprogram med et variert innhold. Noen av aktivitetene er åpne, mens du må melde deg på i resepsjonen for å delta på andre.

− Utlån av sykkel
− Kulturkvelder
− Filmkvelder
− Kurskvelder
− Utflukter
− Handletur
− Brukerallmøte
− Egne aktiviteter for barn og unge opp til 20 – 25 år to kvelder i uken

Veileder for bruk av timeplan som logg (Intern)

Timeplan som metode – veileder for personalet (Intern)

Samtalegrupper spesielt for barn og unge

Åpen samtalegruppe for barn og unge

Åpen samtalegruppe for ungdom (Intern)

Samtalegrupper CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres.

Dette er en lukket gruppe som møtes to ganger i uken. Gruppen ledes av to personer fra ”Barne- og unge teamet”. Temaene for samtalene følger en fire ukers turnus og det brukes varierte pedagogiske og kreative metoder:

  • Første uke er ”Bli kjent” tema for samtalene – etablere og bli trygg i gruppen.
  • Uke 2 er det å bli bedre kjent med seg selv, individuelt og i gruppe som er tema. Det jobbes med å finne balansen mellom aktivitet og hvile.
  • I uke 3 er ”nyorientering” tema – utforske nye aktiviteter, egne tanker og grenser, hvordan sette gode grenser.
  • Den siste uken brukes mye av tiden på å utarbeide en god aktivitetsplan som kan brukes videre hjemme, sette mål for den første tiden og overføre kunnskap til hjemmemiljøet.

Foreldregruppe

Dette er en åpen gruppe som møtes en gang i uken. Målsetningen med gruppesamtalen er å trygge og ivareta foreldre i pårørenderollen – generelt, men også her og nå under oppholdet. Samtalegruppen skal skape rom for erfaringsutveksling, støtte, samhandling samt gi ny kunnskap. Gruppesamtalene følger en turnus over fire uker hvor temaene er: ”Her og nå”, ”foreldrerollen”, ”innsikt og mestring”, og til sist ”veien hjem”.

Mal for foreldregruppe (Intern)

Søskengruppe

Mal for søskengruppe (Intern)

Andre aktiviteter/ oppfølging

Dyreassistert Terapi (DAT)

Dyr kan ha en rekke positive fysiologiske og psykologiske effekter og DAT har som mål å fremme bedring i fysiske, sosiale, emosjonelle eller kognitive funksjoner hos brukeren gjennom en målrettet intervensjon. Tiltaket skal være del av en tverrfaglig rehabiliteringsprosess. Målet med DAT legges opp for hver enkelt. DAT kan ha som hensikt å fremme fysisk fostring, psykisk mestringsevne, fremme sosial funksjon og trene kognitive funksjoner.

DAT kan gis individuelt og i gruppe. Et individuelt tilbud gis primært til barn og unge med regionalt smertesyndrom, dissosiative/ funksjonelle lidelser og til de yngste – de under 13 år. Ut over dette gis tilbudet først og fremst som et gruppetilbud.

Retningslinje for dyreassistert terapi (Intern)

Kveldsaktiviteter for barn og ungdom

Hensikten med aktiviteten er å gi barn og ungdom ved senteret et utvidet tilbud på kveldstid og å gi en arena for sosial trening. Aktiviteten foregår to kvelder i uken (mandag, torsdag). Den er obligatorisk for deltagere i CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. gruppene. Aktivitetene skal tilrettelegges, slik at alle som ønsker å delta skal kunne være med. Eksempler på aktiviteter kan være: Ulike spill/leker, matlaging inne eller ute, quiz, kinokveld, lage hyggekveld for de andre på senteret, med mer. Tema for aktivitetene følger en fire-ukers syklus: ”Bli kjent”, kosthold og matlaging, foredrag og kreativitet, lage underholdning på ”huset”.

Kveldsaktiviteter for barn og ungdom (Intern)

Individuell plan

Det er viktig at pasienten under rehabiliteringen blir informert om individuell plan og vilkårene for dette. Pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan jf. spesialisthelsetjenesteloven 2-5 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Tjenestene i rehabiliteringsvirksomhetene skal for disse pasientene være et ledd i den individuelle planen, hvor pasienten blir fulgt opp lokalt etter oppholdet. Det er viktig at virksomheten samarbeider nært med koordinator.

Som en standardprosedyre i ankomstsamtalen blir bruker spurt om han/hun har IP. Er IP igangsatt, tas det kontakt med koordinator i kommunen for videre samarbeid. De som ikke har IP, blir informert om hva det er og spurt om de ønsker IP. Er det ønskelig og aktuelt med oppstart av IP kontaktes koordinerende enhet i kommunen for å få en koordinator. CS kan bistå med kartlegging og oppstart av målformuleringer etter avtale med kommunen.

Informasjon om individuell plan (IP) (Intern)