Behandlingslinje nevrologi

Ansvarlig for behandlingslinje:

Ansvarlig for behandlingslinje Nevrologi er:
Avdelingsleder MR2 – Susanne Carlsen.  susanne.j.carlsen@catosenteret.no
Medisinsk ansvarlig lege er overlege Ludmila Hereid
Linjen ble godkjent.: 01. 08. 201

Hva er en behandlingslinje?

En behandlingslinje er en beskrivelse av innholdet i tilbudet ved CatoSenteret fra søknad til hjemreise.
Behandlingslinjen skal medvirke til god informasjon til både brukerne og ansatte vedrørende rehabiliteringens innhold jfr. Spesialisthelsetjenesteloven kap. 2 §2-2.

Behandlingslinjen skal kvalitetssikre rehabiliteringen gjennom å forankre de faglige og tverrfaglige arbeidsmetodene i et kunnskapsbasert fundament.

Hvordan finne frem i linjen?

Behandlingslinjen er delt inn i tre hovedavsnitt som du finner øverst på siden. Hvert hovedavsnitt er inndelt i flere små avsnitt, disse står i menyen til venstre. Behandlingslinjen henvender seg til både brukere, ansatte og fagpersoner/henvisere. Noen av dokumentene har derfor begrenset adgang, da de er ment for intern bruk.

Bakgrunn for utvikling av Nevrologi linjen:

Historikk:

Catosenteret har siden starten hatt avtale på rehabilitering til brukere med nevrologisk skade eller sykdom. CatoSenteret har valgt å gi tilbud til brukere med følgende nevrologiske sykdommer eller skader:
• Brukere med ryggmargskade (RMS) med komplett og inkomplett para- eller tetraplegi
• Brukere med moderat traumatiske hjerneskade i senfase (etter 9 mdr.) – med motorisk utfall, – med igangsatt IP og – som kan fungere i gruppesamling.
• Brukere med medfødte og ervervede nevromuskulære sykdommer. Dog ikke polynevropathi betinget av Diabetes Melitus eller CP.
• Perifere nerveskader- dog ikke som følge av prolaps

Catosenteret har siden oppstarten  hatt avtaler om rehabilitering av trafikkskadde. Disse avtalene har blant annet omfattet multitraumer, ryggmargsskader og hjerneskader. I 2008 begynte Catosenteret i større grad å spesialisere seg inn mot de ulike ytelsesavtalene. Rehabilitering etter ryggmargskade ble et av våre spesialiseringsområder. I 2009 startet arbeidet med den første behandlingslinjen.

Forekomst ryggmargsskadde:

I 2011 ble det opprettet et nasjonalt register for pasienter med ryggmargsskade for å blant annet kunne angi forekomst av nye tilfeller av ryggmargsskade i Norge. Tall fra de siste 4 år angir mellom 118 og 125 nyskadde per år hvor av 60 % av disse er traumatiske ryggmargsskader og 40% av disse er ikke-traumatiske ryggmarsgskader. Det finnes ingen oppdaterte tall på hvor mange som lever med ryggmargsskade i dag, men man anslår at tallet ligger mellom 1500 og 2500 når man tar levealder og insidens i betraktning.

Avtaler med Helse Sør-Øst:

Fra 2011 har Catosenteret skilt mellom tre ulike typer opphold for personer med ryggmargsskade:
1. Primæropphold: Oppholdet følger ofte i forlengelse av akuttbehandling og rehabiliteringsopphold ved sykehus. Bruker skal under oppholdet oppnå økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt, i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Dersom det er aktuelt vil det være fokus på å gjenoppta deltagelse i jobb eller studier.
2. Sekundæropphold: Hovedmålet er å forbedre og/eller opprettholde brukers funksjons- og mestringsevne, motivasjon, selvstendighet og deltakelse i arbeid/studie og i fysiske aktiviteter. Hovedmålet er å forbedre og/eller opprettholde brukers funksjons- og mestringsevne, motivasjon, selvstendighet og deltakelse i arbeid/studie og i fysiske aktiviteter.
3. Intensivt funksjonstreningsopphold (IFTO): Dette oppholdet er et tilbud til de som kan ha nytte av mer intensiv trening. Du må ha vært bruker ved Catosenteret tidligere for å kunne søke. Det gjøres en individuell vurdering av nærteamet om det er hensiktsmessig for den enkelte bruker. Ved å trykke på denne lenken vil få mer informasjon om IFTO (Lenke til avsnittet om IFTO, nesten nederst på siden).

Brukerinformasjon

Før opphold

Ventetiden for rehabilitering kan variere fra to uker til to måneder. Nyskadde som søkes inn fra spinalenhetene til primæropphold prioriteres foran brukere som søkes inn til sekundæropphold. Det gjennomføres informasjons- og formøte på Sunnaas sykehus HF med representant fra CatoSenteret den første tirsdagen i hver måned

Formøte og informasjonsmøte RMN

Sjekkliste for videooverføring eller ved besøk på « Informasjonsmøtet» på Sunnaas

Det er utarbeidet en brosjyre som informerer om tilbudet:

Brosjyre rehabilitering av ryggmargsskadde

Brosjyre rehabilitering innen nevrologi

Søknadsprosess og henvisning

Henvisningene som mottas til CatoSenteret behandles innen 2-3 virkedager. Svar sendes umiddelbart til bruker etter at henvisningen er vurdert, det sendes ikke beskjed til henvisende instans. Dersom det er sykehuset vil disse automatisk bli informert, men det vil f. eks ikke bli gitt beskjed til fastlegen, hvis det er denne som har henvist.  Ved behov for utfyllende informasjon, vil dette påvirke behandlingstiden.

For å kunne vurdere søker, trenger vi informasjon om:

  • Søkers personopplysninger
  • Diagnose(r) og aktuell sykdomshistorie
  • Medisiner
  • Kopi av relevante epikriser, testresultater og undersøkelsesdokumentasjon der dette foreligger
  • Søkers behov for hjelp og pleie
  • Søkers sosiale situasjon, bolig-, trygde-, familie- og arbeidsforhold
  • Hjelpemidler
  • Målet med/ ønskene for rehabiliteringsoppholdet
  • Andre relevante opplysninger, f.eks. datoer for planlagte kontroller

For mer informasjon om hvordan du kan søke opphold, se hjemmesiden til Regional koordinerende enhet  eller på vår hjemmeside Du kan også kontakte vårt inntakskontor direkte: inntak@catosenteret.no

Når bruker søkes inn fra fastlege skal henvisningen gå via ”Regional Koordinerende Enhet” for rettighetsvurdering. Spesialister fra helseforetak kan henvise brukere direkte til CatoSenteret.

Ved behov gjennomføres videoverføringsmøte før oppholdet for å sikre gode overføringer mellom sykehuset og Catosenteret.

Bruk av videokonferansesom overføringsmøte.

Under oppholdet

Et opphold på CatoSenteret bygger på en rehabiliteringsfilosofi der muligheter og mestring er to kjerneord.

Hverdager er lagt opp med program fra 08.00 – 15.30. Programmet er tilrettelagt for hver enkelt bruker, rettet mot mål, egne forutsetninger og egne ønsker.

Det er ansatt egen aktivitetsleder som legger til rette for ulike arrangementer på en del kvelder og helger. Det er egne aktiviteter for barn og unge to kvelder i uken.

Dersom det er behov for permisjon på kveld eller helger, informeres dette til resepsjonen. Permisjon på dagtid må avklares med nærteamet.

Likemannsarbeid/ brukerkonsulent

I utarbeidelsen av behandlingslinjen ble det vedtatt at Catosenteret skulle tilknytte seg en brukerkonsulent til likemannsarbeid. Brukerkonsulenten kan tilkalles ved behov og har i tillegg en fast gruppesamtale med brukerne en gang i måneden. Brukerkonsulenten kan i tillegg ta individuelle timer/samtaler og gi råd og tips gjennom praktisk trening på daglige aktiviteter

Funksjonsbeskrivelse brukerkonsulent RMS

Informasjon til pårørende

Rehabiliteringstilbudet ved CatoSenteret har som mål å ha brukeren i fokus. For svært mange er denne rehabiliteringsperioden viktig på flere plan. Mål og planer legges både for perioden brukeren er her og for tiden etter oppholdet. I rehabiliteringsprosessen mener vi det er viktig at pårørende kan få kjennskap til innholdet i rehabiliteringen ved CatoSenteret og få mulighet til å delta. Det legges til rette for at pårørende kan komme på besøk og overnatting. Det gis blant annet mulighet til å delta på møter med nærteamet, aktiviteter og behandlinger.

Se lovforeskrifter om «Pårørende» tilbud ved rehabilitering

Se Link til retningslinjer for tilretteleggelse for pårørende på CS

Eksempler på anledninger hvor pårørende kan delta:

Møter med rehabiliteringsteamet: I disse møtene går vi igjennom målsetting, evaluerer oppholdet og sikrer at det er en god prosess og utvikling. Det blir formidlet mye viktig informasjon fra alle parter som vi tror nære pårørende kan ha stor nytte av å få med seg. I tillegg tror vi pårørende også kan ha innspill som vil være nyttige i videre rehabiliteringsprosess.

Avreisesamtale: I siste uke har bruker avreisemøte med en eller flere i nærteamet for å evaluere oppholdet. I tillegg kan personer fra brukers støtteapparat hjemme inviteres med for å planlegge hvordan prosessen kan videreføres på best mulig måte når brukeren kommer hjem.

Aktiviteter/behandling og samtaler: Det gis mulighet for pårørende å delta i aktiviteter og samtaler med de ulike faggruppene sammen med bruker. Bruker fysioterapeut eller/ og ergoterapeut i kommunen er også velkommen til å delta.

Foreldregruppe: Det er ukentlig samtalegruppe for de foreldrene som har barn som brukere på CatoSenteret. Gruppen er ledet av psykiatriske sykepleiere/gruppeterapeuter.

Overnatting: De fleste brukerne har mulighet til å ha overnattingsgjester på eget rom. Ved ledig kapasitet kan gjester leie eget rom. Vennligst henvend dere i resepsjonen for spørsmål om priser på overnatting og måltider.

Møtenes varighet er fra 30-60 min hvis ikke annet er avtalt.

Samhandling med pårørende

Kunnskapsgrunnlag

Sentral litteratur

ABC for deg med ryggmargsskade

ABC om ryggmargsskade for helsepersonell

http://eventcasting.tv/lars/index.html. Presentasjon af overlege Thomas Glott, Sunnaas Sykehus på Landsforeningen for ryggmargsskadde konferansen I Oslo 2012/ 12 mai 2012.

Carlsen SPJ: Et skridt ad gangen: Hvilke fysiske aktivitetsbaserede interventioner kan forbedre ganghastigheden, gangdistancen og styrke i underektremiteterne hos personer med en inkomplet kronisk rygmarvsskade med ASI c og D og hvilken intervention giver bedst effekt. Masteropgave i Rehabilitering 2012.

Harness ET, Yozbatiran N., Cramer SC: Effects of intense exercise in chronic spinal cord injury. Spinal Cord (2008) 46, 733 – 73

Hjeltnes N. Aktivitetshåndboken. Kap. 40 Ryggmargsskade; Helsedirektoratet 2008: 523 – 33.

Mehrholz J, Kugler J, Pohl M. Locomotor training of walking after spinal cord injury. Review. The Cochrane Library 2008; 4: 1- 40.

Hvorfor stå? Fra kurs om Levo ståstol (Intern)

Nettsteder:

www.lars.no
http://www.ryk.dk/
http://www.spinalis.se/
http://www.elearnsci.org/
http://www.scireproject.com/home
http://www.projectwalk.org/
http://www.iscos.org.uk
http://www.sciactioncanada.ca/docs/guidelines/Physical-Activity-Guidelines-for-Adults-with-a-Spinal-Cord-Injury-English.pdf
http://icord.org/research/scire-spinal-cord-injury-rehabilitation-evidence/