CatoSenteret spiller på lag med fastlegene

Ønsker rehabiliteringstilbud til flere covid-19-pasienter

Koronasyke pasienter kan få varige følgetilstander som for eksempel redusert lungefunksjon, kognitive utfordringer eller psykiske vansker. Nå inviterer CatoSenteret fastlegene i regionen til et felles løft for å fange opp de covid-19-pasientene som trenger rehabilitering.

Anbefalingene fra fagrådet for rehabilitering er at man vurderer rehabilitering også for de Covid-19-pasientene som ikke gjenvinner sitt funksjonsnivå i løpet av de første 3 månedene. Et slikt pasientforløp har vi omtalt tidligere i saken Rapport om pasientforløp for rehabilitering av pasienter med covid-19 og på Helse Sør-Øst sine nettsider under Bedre rehabiliteringstilbud til covid-19-pasientene.

Det er viktig at de som sliter med plager etter viruset blir fanget opp av fastlegene og henvist videre, slik at de raskest mulig kan få oppfølging for å bedre funksjonsnivå og livskvalitet, og komme tilbake til en normal hverdag.

Inviterer fastlegene til samarbeid

– Her må vi spille på lag med fastlegene, sier Siri Skumlien som er fagansvarlig overlege ved senteret. Vi har derfor sendt ut informasjon til fastlegene i regionen og bedt dem henvise til oss når sykehuset ikke har fanget opp rehabiliteringsbehovet før utskrivelse, sier Siri og fortsetter.

– På CatoSenteret har vi et spesialisert tverrfaglig team, bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, logoped, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og flere andre, som står klare for å ta imot disse pasientene. Siden april har CatoSenteret fulgt opp pasienter som har gjennomgått et alvorlig sykdomsforløp som følge av Covid-19-viruset og har vært innlagt på intensivavdeling over lengre tid. Det har gitt oss god erfaring og kunnskap til å ta imot og behandle flere hvis epidemien skulle eskalere, forklarer Skumlien.

– Vi ser at disse pasientene har komplekse behov og at rehabilitering er nødvendig og virker. Derfor er det viktigste for oss at de som sliter med plager etter viruset, det være seg fatigue, tung pust, redusert fysisk eller psykisk funksjonsnivå eller annet, blir fanget opp av systemet, får vurdert sitt rehabiliteringsbehov og blir henvist til kompetente behandlingssteder, konkluderer overlege Skumlien.

Regional koordinerende enhet ved Sunnaas sykehus behandler søknadene fra fastlegene og henviser videre til det rehabiliteringsstedet som er best egnet for pasienten.