Forskning og utvikling

CatoSenteret etablerte en egen FoU-enhet i 2017. Avdelingen ledes av Hege Bruun-Hanssen, og består av en forskningsleder, forskerkonsulent, kvalitetskoordinator, psykologspesialist med ACT- kompetanse, i tillegg til FoU-lederen. FoU-avdelingen skal primært drive praksisnær forskning og utvikling. Det søkes for tiden om ekstern finansiering av ulike forskningsprosjekter.

Nettverk

Som et ledd i å bygge opp kompetanse og styrke FoU-området bygger vi nettverk med ulike ressursmiljøer innen helse og rehabilitering, både for å lære av de dyktigste, men også fordi samarbeid gir styrke. Våre samarbeidspartnere omfatter blant annet:  

  • FoU-nettverket for private rehabiliteringsinstitusjoner organisert gjennom Virke Rehab 
  • Klinik for funksjonelle lidelser ved Aarhus Universitetshospital 
  • Psykologisk institutt ved Universitetet i Tromsø (UiT) 
  • Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet Rehabilitering  
  • Psykosomatisk barne- og ungdomsavdeling ved Rikshospitalet  
  • Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst 

PhD- og masterstudenter 

For å få mer erfaring med systematisk datainnsamling og forskning, inviterer vi master og PhD-studenter til å gjøre sin datainnsamling ved CatoSenteretFor tiden gjennomfører en student ved NMBU sin masteroppgave her. Det er en kvalitativ studie som ønsker å se på “Virkningen av dyreassistert terapi på CatoSenteret”. Målgruppen er ungdom og unge voksne brukere.  

Andre viktige ansvarsområder for FoU er bistand til interne utviklingsprosjekter, resultatdokumentasjon, risikoanalyser og kvalitetsarbeid med brukererfaringer og brukerevalueringer.