Kreftrehabilitering

Flere og flere rammes av kreftsykdom og lever med senskader og kompliserende effekter av kreftbehandlingen. Dette øker behovet for kreftrehabilitering. Når livet blir snudd opp ned etter kreft påvirker det livssituasjonen på så mange måter, både fysisk, mentalt, praktisk og sosialt. Hos oss får du hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, råd og veiledning om ernæringseksualitet, utmattelse, hjelp til å håndtere senskader og hjelp til å finne en god mestringsstrategi som kan være til støtte på veien videre.  

Hvem er tilbudet for? 

Tilbudet gjelder for barn, unge og voksne kreftpasienter som har hatt et langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling, og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Du kan velge mellom døgnopphold eller dagopphold. Når vi mottar din henvisning, blir du kontaktet av vår kreftsykepleier som vil gi deg råd om hvilket tilbud som vil passe best for deg, avhengig av hvor du er i sykdomsforløpet.

Varighet 

Varigheten er individuelt tilpasset for hver enkelt bruker. Et døgnopphold har en varighet på fire uker, med mulighet for forlengelse ved behovDagtilbudet kan være fra 1 til 5 dager i uken, over fire uker. 

 

Sammen med ditt tverrfaglige team vil du sette opp dine mål for oppholdet. For at vi skal hjelpe deg med å nå dine mål, er det viktig at du før ankomst tenker igjennom hva du ønsker å jobbe med mens du er hos oss. Målene kan for eksempel være relatert til oppgaver du ønsker å jobbe med for å få det bedre i hverdagen, som:   

 • få mer overskudd og kunne følge opp barna på aktiviteter 
 • økt energinivå 
 • få mer overskudd til skole og sosiale aktiviteter 
 • finne en bedre balanse mellom aktivitet og hvile 
 • komme tilbake i jobb helt eller delvis innen en gitt periode 

Før du får plass på CatoSenteret, vil en sykepleier ringe og fortelle om tilbudet. Dette gjøres for å sikre at det tilbudet som gis er hensiktsmessig for deg. I de tilfeller henvisningen har en helt klar bestilling, vil du ikke motta telefon i forkant av oppholdet.  

Sykdomsbildet for kreftpasienter er sammensatt og ulike pasienter har forskjellige utfordringer. Derfor vil tilbudet være tilpasset den enkeltes behov med utgangspunkt i følgende tilbud:  

 • kartlegging og behandling av smerter 
 • medikamentell og ikke-medikamentell behandling 
 • individuell og gruppebasert trening 
 • støttesamtaler og samtalegrupper 
 • kostholdsveiledning 
 • medisinsk kartlegging 
 • veiledning rettet mot utfordringer med fatigue og kreftrelatert tretthet 
 • lymfødembehandling og opplæring til egenbehandling av lymfødem 
 • støtte og hjelp med tilbakeføring til arbeid eller utdanning  

Den første dagen blir du mottatt av sykepleier til en ankomstsamtale og registrering av medisiner. For at du skal bli kjent med senteret gir vi en omvisning for alle nye brukere. Dersom du skal delta på gruppetilbudet, vil første gruppesamling være kl.13.00. Dersom du kommer på et individuelt opphold, vil det bli et tverrfaglig ankomstmøte med fysioterapeut og sykepleier som vil gjennomføre noen tester for å kartlegge din fysiske status.

De brukerne som kommer til CatoSenteret kan ha svært ulike mål og behov. Derfor er det laget et rehabiliteringstilbud med stor variasjon og bredde. Når det gjelder det fysiske tilbudet, spenner det fra høyintensive aktiviteter som spinning og sirkeltrening, til yoga og avspenning. Det er den enkelte brukers mål som er førende for hvilke aktiviteter som velges og det er derfor brukeren selv, sammen med sine behandlere, som setter opp timeplanen.


 

Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.

Kari Bremnes

 

 

Aktiviteter 

De brukerne som kommer til CatoSenteret kan ha svært ulike mål og behov. Derfor er det laget et rehabiliteringstilbud med stor variasjon og bredde. Når det gjelder det fysiske tilbudet, spenner det fra høyintensive aktiviteter som spinning og sirkeltrening, til yoga og avspenning. Det er den enkelte brukers mål som er førende for hvilke aktiviteter som velges og det er derfor brukeren selv, sammen med sine behandlere, som setter opp timeplanen. 

 

Veien videre  

Før utskrivelse lager vi en aktivitetsplan for hva hverdagen hjemme skal inneholde. Det tas kontakt med støttepersoner i hjemkommunen, som kan være en kreftkoordinator, fysioterapeut, frisklivsentralen, arbeidsgiver, fastlegen, osv. Behandlerteamet lager en rapport som blir sendt til deg og henvisende lege.