Rehabilitering i kjølvannet av korona

Britiske rehabiliteringsforskere fra BSRM har nylig publisert en rapport om rehabilitering av pasienter etter covid-19. De konkluderer med at rehabilitering er en viktig forlengelse av akuttomsorgen, som oppfølging etter førstelinjetjenesten i intensivavdelingene. Koronapasienter som følges opp med rehabilitering er viktig, både samfunnsøkonomisk, sosialt og for å unngå langsiktig funksjonstap og uførhet.

De britiske forskerne maner helsevesenet til bedre samarbeid for å kunne klare å gjenoppbygge helsetjenestene generelt og rehabilitering spesielt, som en fugl Føniks fra koronaasken. I rapporten kommer de med anbefalinger om spesialisert rehabilitering av pasienter med mer komplekse følgetilstander etter covid-19.

Rapporten tar for seg alle aspekter og beskriver et anbefalt helhetlig forløp i detalj. De anbefaler at alle pasienter blir vurdert for rehabilitering etter akutt fase.

Her er noen av de videre anbefalingene:

  • Alle pasienter vurderes for rehabilitering etter akutt fase. Det fylles ut en henvisning i form av en individuell oppfølgingsplan, en såkalt «Rehabilitation Prescription». En ekspert på medisinsk rehabilitering i sykehuset er med i denne fasen og anbefaler videre rehabiliteringsplan for hver enkelt.
  • Koronapasienter med behov for spesialisert rehabilitering vil ha behov for hjelp fra et tverrfaglig sammensatt ekspertteam. Tilrettelegging av fasiliteter og utstyr beskrives i detalj.
  • Det bør lages en rehabiliteringsplan for integering i samfunn og videre på jobb. Rehabiliteringen bør fortsette også når pasientene er kommet hjem. Dette bør også gjelde for pasienter som ikke trenger spesialisert rehabilitering, men sendes rett hjem.

For de covid-overleverne med mer komplekse senvirkninger som trenger langsiktig oppfølging, fremhever rapporten viktigheten med samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale institusjoner. Det vil trengs både spesialisert pleie og oppfølging fra ambulante rehabliteringsteam, som følger opp disse pasientene med kontinuerlig lindrende behandling livet ut.

Du finner utdypende informasjon i rapporten Rehabilitation in the wake of Covid-19 – A phoenix from the ashes.