Rehabilitering tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning - diagnoseuavhengig

Dette tilbudet omfatter rehabilitering av barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning. Rehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengige, men er vesentlig rettet mot pasienter som har gjennomgått store traumer og pasienter med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Hvem er tilbudet for? 

Et diagnoseuavhengig tilbud, individuelt tilpasset eller som gruppebasert tilbud med individuell oppfølging, for barn, ungdom og unge voksne (18 - 30 år), som har gjennomgått store traumer eller har medfødte eller ervervede nevrologiske tilstander

Opplegget kan tilpasses ulike diagnoser og tilstander, men mange av dem som søker opphold hos oss gjør dette grunnet smerteproblematikk og ulike funksjonsnedsettelser, både fysisk og psykisk. Mange har vært igjennom mye utredning uten å finne konkrete årsaker til funksjonsnedsettelsen. Det er imidlertid viktig at du er ferdig utredet. 

Vi tilbyr tre typer opphold for disse brukerne:  

Primæropphold - etter akutt behandling på sykehus eller brukere som har blitt eller er under utredning/ behandling i spesialisthelsetjenesten 

Sekundæropphold - behov for intensiv trening senere i rehabiliteringsforløpet dersom det er forankret i en rehabiliteringsplan hvor lokal oppfølging og aktivitet inngår 

Familieopphold der flere enn en i familien er skadet kan noen familiemedlemmer eller hele familien tilbys behandling samlet. Familieopphold kan også tilbys der ett familiemedlems skade/sykdom har innvirkning på hele familiens samhandling, eller der hvor familieproblemer er til hinder i brukers rehabiliteringsforløp. 

 

Varighet 

For barn og unge tilbyr vi et individuelt tilpasset døgntilbud med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning som varer i fire uker 

For unge voksne (18 – 30 år) har vi både individuelt tilpasset dagtilbud og døgntilbud.  

Barn under 16 år skal alltid ha med en foresatt som skal være på CatoSenteret under hele oppholdet. Ungdommer mellom 16-18 år kan velge om de ønsker foresatte med seg under oppholdet.  

Det kan ofte være hensiktsmessig å ta kontakt med CatoSenteret for å sjekke ut hva slags opphold som kan være mest hensiktsmessig for deg. Dersom det er noen uklarheter i henvisningen din, vil du bli kontaktet per telefon fra en av våre behandlere, eller bli innkalt til et formøte.

Skoletilbud

Skole og utdanning er en viktig del av livet og utviklingen til barn og unge. CatoSenteret samarbeider med Akershus Fylkeskommune ved Vestby videregående skole for å tilby undervisning til alle brukere i skolepliktig alder. Les mer om skoletilbudet.

Les mer om skoletilbudet under Paktisk informasjon.

 
  • Et overordnet mål med rehabiliteringstilbudet er å legge til rette for økt aktivitet og deltakelse, samt å opprettholde og forbedre brukerens funksjonsnivå 
  • Sammen med ditt tverrfaglige team vil du sette opp dine mål for oppholdet 
  • Målene vil typisk handle om aktiviteter du kan gjøre for å få det bedre i hverdagen og kan delta på skole, i lokalmiljø og sosiale sammenhenger 
  • Målene for gruppen unge voksne vil ofte være deltakelse i studier eller arbeid  

Den første dagen vil du delta på et felles ankomstmøte. Her møter du de andre brukerne som deltar i samme rehabiliteringsprogram som deg, vanligvis rundt 5 personer. Deretter vil du få en omvisning på senteret sammen med brukere i samme aldersgruppe. Etter lunsj blir det en individuell kartleggingssamtale med sykepleier og fysioterapeut. 

Brukere med funksjonelle lidelser kommer på individuelle opphold, men kan delta på gruppeaktiviteter tilrettelagt for barn og unge der dette er hensiktsmessig. Det som vektlegges i tilbudet er å bygge en god relasjon til bruker og pårørende. Tiltakene som velges fokuserer på mestring og ikke funksjonssvikt. Det er tett samarbeid med pårørende hvor det å lage en behandlingsplan og arbeide med overføringen hjem er vektlagt. 

All rehabilitering av barn og unge må starte med relasjonsbygging mellom bruker, foreldre/foresatte og behandlerteamet. Det er viktig at de opplever å bli møtt og anerkjent på en god måte. Informasjonen må tilrettelegges i forhold til alder og modenhet, gjerne ved å bruke metaforer, tegninger og andre virkemidler for å forklare sammenhenger i kroppen og årsakene til sykdom og funksjonssvikt. Det er viktig med en tett dialog og samarbeid med foresatte/foreldre slik at all veiledning og tilnærming til sykdom og behandling kan individuelt tilpasses det enkelte barn og familien. Alle barn og unge får tilbud om skole under oppholdet.

Sammen med rehabiliteringsteamet diskuterer du plan og målsetting for oppholdet, som vil være individuelt tilpasset dine behov. De målene du selv setter deg vil være retningsgivende for rehabiliteringen og de aktiviteter som blir tilbudt.  

For de yngste legges aktivitetsplanen opp i samarbeid med bruker og foresatte. Erfaringene viser at de yngste barna har behov for mer individuelt tilrettelagt tilbud. Derfor anbefaler vi en individuell vurdering om deltakelse i gruppeaktiviteter for hvert enkelt barn.  

Det varierte aktivitetstilbudet vårt er en god blanding av individuelt tilpassede aktiviteter med høy og lav intensitet, undervisning, individuelle samtaler og møter med aktuelle samarbeidspartnere.  

Eksempler på aktiviteter for denne gruppen er spinning, yoga, klatring, kajakk, sirkeltrening, undervisning, lek og moro, basseng, karrierveiledning, samling rundt bålet og mye mer. Det er mye å velge i, men du selv er med på å sette opp timeplanen og velge ut aktiviteter som passer for deg, sammen med ditt behandlerteam.

Kveldsaktivitetene er viktig både for å skape trivsel og fellesskap og som en god arena for sosial trening. Aktivitetene er tilrettelagt slik at alle som ønsker å delta skal kunne være med. Eksempler på aktiviteter kan være ulike spill/leker, matlaging, quiz, filmkveld, foredrag og underholdning, lage hyggekveld for de andre på senteret, med mer.

Det er egne aktiviteter for barn og unge flere kvelder i uken. CatoSenteret har en egen barne- og ungdomsstue hvor barn og unge kan samles på fritiden. Det er ansatt egen aktivitetsleder og en miljøterapeut, i tillegg til frivillige, som legger til rette for ulike arrangementer på kvelder og i helger.


 

Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste

Hippokrates

 

Veien videre

Før du reiser hjem lager vi en ukeplan sammen med deg som du kan følge opp når du kommer hjem. Vi kontakter og avtaler oppfølging med samarbeidspartnere som vil hjelpe deg i din prosess videre. Vi anbefaler å invitere med pårørende eller andre støttepersoner til oppsummeringssamtalen den siste uken

Behandlerteamet utarbeider en tverrfaglig rapport som blir sendt til deg og fastlege/henvisende lege. Den oppsummerer erfaringene av oppholdet og veien videre. Du vil også få med deg en plan for fortsatt skolegang etter hjemreise. Denne blir sendt til din hjemskole.