Utvikling av behandlingslinjer

Hva er en behandlingslinje?

En behandlingslinje eller BHL er et planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater (Helse Sør-Øst, 2009). 

På CatoSenteret har vi jobbet med utvikling av BHL siden 2009. Da søkte vi og fikk prosjektmidler til å lære fremgangsmåten for arbeidet og resultatet ble en behandlingslinje for ryggmargsskadde. Vi fulgte metoden organisert og veiledet av Helse Sør Øst. Den overordnede fremgangsmåte for arbeidet er pasientfokusert redesign. En metode utviklet og beskrevet ved Ringerike sykehus HF. Siden har vi jobbet frem behandlingslinjer for: Sårbehandling, Arbeidsrettet rehabilitering dag og døgn, gruppetilbud for kreftpasienter, samt behandling av barn og ungdom. 

En behandlingslinje blir til

Når vi jobber med å beskrive et behandlingsforløp vil vi naturligvis også revidere hvordan vi organiserer oss og utnytter våre ressurser.  Utviklingen av BHL følger en 5-trinns metodikk der en utvalgt arbeidsgruppe går systematisk gjennom ulike ledd av behandling og organisering rundt brukeren. 

utvikling-av-behandlingslinje-illustrasjon-femsteg

Når forløpet er ferdig beskrevet implementeres handlinger og retningslinjer i daglige drift. Vi bestemmer blant annet målepunkter som skal hjelpe oss til å se om det vi gjør fungerer slik vi har tenkt. Behandlingslinjene revideres jevnlig. BHL brukes som hjelpemiddel i opplæring av nyansatte og «huskeliste» for alle medarbeiderne om hvilke tester som skal tas, hvilke avtaler som skal gjøres, osv.

Behandlingslinjene publiseres på hjemmesiden under det enkelte rehabiliteringsområde og kan brukes for å få informasjon om tilbudet for brukere og henvisende instanser.