Velkommen til Catosenteret

Velkommen til Catosenteret, her finner du informasjon angående ditt opphold.

Kartlegging av muligheten for tilbakeføring til skole eller arbeid er en naturlig del av rehabiliteringstilbudet ved CatoSenteret.

Velg ditt felt for riktig info:

Ankomstdagen

Den beste ankomsttiden er mellom kl. 09:00 og 10:00. Da har vi satt av tid til å ta imot deg. Ved ankomst ber vi deg henvende deg i resepsjonen. En pleier vil ønske deg velkommen og ta en liten samtale med deg om alt det praktiske.Klokken 11:00 til 11:30 er det felles informasjon om CatoSenteret, hva oppholdet går ut på, samt litt informasjon om hva som skjer på CatoSenteret. Du får flytte inn på rommet ditt så snart det er klart, vanligvis rundt kl. 13:00.

Rehabilitering med arbeid som mål:

Har du fått tilbud om rehabilitering med arbeid som mål, er ankomsten kl. 08:30. Kartleggings dagen innledes med ett kort informasjonsmøte hvor du vil få oppgitt tidspunkter for kartleggings samtale. Oppholdet starter 3 uker senere og har en varighet på 3 uker. Hvis du er delvis i arbeid er det lagt til rette for at du kan kombinere jobb og rehabilitering. Oppholdet vil da forlenges tilsvarende de dagene du er på jobb. 

Praktisk info

Kontakt informasjon

Det er ønskelig at du tar kontakt med oss så snart som mulig for å gi oss kontaktinformasjon dersom du er under 20 år og har fått plass på CatoSenteret. 
Dette er fordi vi ofte tar en telefon til deg før oppholdet for å avklare evt. spørsmål du måtte ha om oppholdet og i enkelte tilfeller avtale formøte.

Kontakt oss

Mål for oppholdet:

Før du kommer til CatoSenteret oppfordrer vi deg til å tenke gjennom hva som er viktig for deg å fokusere på under oppholdet slik at vi sammen kan jobbe mot målene du setter deg. 
Det er åpent for at pårørende som familie eller andre støttepersoner kan få kjennskap til innholdet i rehabiliteringen på CatoSenteret. De kan inviteres til å være delaktig i din rehabiliteringsprosess.

Egenandel:

Egenandelstaket for 2018 er kr. 2025,- Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. 
Egenandel per dag/døgn i rehabiliterinsinstitusjon er kr. 140,-
Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år. 
Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge deg inn på: Mine egenandeler på Helsenorge.no

Hva skal jeg ha med?

Ta med klær og sko til trening, morgenkåpe og badetøy, ta også med praktisk tøy som turtøy, regntøy o.l. Bruker du faste medisiner, ber vi deg medbringe medisiner for hele oppholdet.Bruker du hjelpemidler, må du ta med disse.

Reise til/fra opphold

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. I utgangspunktet gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker om godtgjørelse for reiseutgiftene i etterkant. Du kan lese mer om pasientreiser og søke om reisedekning på helsenorge.no.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke offentlig transport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), for å få rekvisisjon til annen transport. Er det trafikale årsaker til at du ikke kan bruke offentlig transport, som for eksempel manglende transporttilbud på strekningen, må du kontakte det lokale pasientreisekontoret ditt på telefon 05515.

Skal du på avtalte kontroller/poliklinikk/andre avtaler/ta permisjon i helgene e.l. må du selv ordne transport. CatoSenteret dekker ikke dette.

Kost/diett

Kostholdet er variert og næringsrikt, slik at de fleste behov dekkes. Spesielle behov innen ernæring tilpasses ved et samarbeid mellom avdelingene og kjøkkenet. Kjøkkenet tilbereder også dietter / spesialkost. Ved spesialkost må behov for dette dokumenteres fra din lege. Gi oss eventuelt beskjed om dette før ankomst.

Foresatte i arbeidsforhold

Foresatte i arbeidsforhold kan søke om opplæringspenger etter ankomst for å dekke evt. lønnstap. Dette gjelder dersom du har barn under 18 år som har fått opphold på CatoSenteret.

Overnatting

De fleste har mulighet til å ha 2 overnattingsgjester på eget rom. Priser fås oppgitt i resepsjonen. Alternativ for overnatting er Son spa.

For deg som er over 18 år:

Ønsker du å ha besøk med overnatting, må besøkende betale for overnatting og kost. Priser finnes i resepsjonen.

For deg som er mellom 16 og 18 år:

Du har anledning til å ha en forelder/foresatt boende på samme rom som deg uten at det koster noe. Vi må ha beskjed hvis det er aktuelt. Foreldre/foresatte som er registrert boende her, må si fra i resepsjonen ved fravær.

For deg som er under 16 år:

Du som er under 16 år må ha med deg en forelder/foresatt som skal på samme rom som deg uten at det koster noe. Foreldre/foresatte har foreldreansvar under oppholdet.

Rusmidler

CatoSenteret er en rusfri rehabiliteringsinstitusjon. Man kan ikke nyte noen form for rusmidler under oppholdet.

Røyking

CatoSenteret er en røykfri rehabiliteringsinstitusjon med røykfritt uteområde. Det vil være muligheter for kjøp av røykeplaster.

Utvidet hjelpebehov

Dersom du har utvidet hjelpebehov eller har assistent/BPA hjemme – har du også behov for assistent under oppholdet på CatoSenteret. Det er viktig at du tar kontakt med oss og avklarer hvordan dette ordnes praktisk før oppholdet starter.

Tolk

Vi må ha beskjed i god tid før oppholdet dersom det er behov for tolk under oppholdet.

Internett:

CatoSenteret har gratis WIFI med begrenset kapasitet. Ønskes større kapasitet, kan dette kjøpes i resepsjonen. Det er ikke tillatt å sette opp eget utstyr med WIFI-sendere.

Avreise

Avreisedagen må du være ute av rommet kl. 09:00.

For mer informasjon velg ditt rehabiliteringstilbud:

Barn og Unge

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning. Rehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengige, men er vesentlig rettet mot pasienter som har gjennomgått store traumer og pasienter med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.
Mer om avtalene finner du på:

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

Skoletilbud under oppholdet

CatoSenteret har samarbeid med Akershus Fylkeskommune om å tilrettelegge for støtteundervisning under oppholdet. 

Primært undervises det i fagene norsk, engelsk og matematikk. Elevene kan få hjelp i andre fag hvis skolen har kapasitet og nødvendig kompetanse.

Alle elever i grunnskole og videregående har rett til et avgrenset undervisningstilbud (støtteundervisning) under døgnopphold på helseinstitusjon.

Elevene følger lekseplan fra egen skole og må ha med egne skolebøker.Skolens ansatte er organisert i tverrfaglige team sammen med rehabiliteringspersonalet. Lærer, sammen med barnet/ ungdommen lager en plan for undervisningen under oppholdet. ”Catoskolen” ønsker å gi inspirasjon til å komme videre/ komme i gang igjen med skoletilbud. Et av målene er å inspirere til balanse i hverdagen mellom skole, sosiale og fysiske aktiviteter. Lærerne ønsker å samarbeide tett med elev, foresatte og hjemskole og bidrar til å lage en plan for fortsatt skolegang etter hjemreise. Avsluttende pedagogisk rapport blir sendt til elev/foresatte og hjemskole ved hjemreise

Barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning (diagnoseuavhengig)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning. Rehabiliteringstilbudene er diagnoseuavhengige, men er vesentlig rettet mot pasienter som har gjennomgått store traumer og pasienter med medfødte eller ervervede nevrologiske sykdommer/tilstander.

Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller som gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.

Mer om avtalene finner du på:

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Individuelt tilpassede tilbud – døgntilbud. Målgruppen er pasienter i alderen barn og ungdom under 18 år med ryggmargsskade med komplett og inkomplett paraplegi (delvis lammelse) eller tetraplegi (lammelse i hele kroppen), pasienter med ervervet hjerneskade som ved hjernetumor (hjernesvulst) og encefalitt (hjernebetennelse) og pasienter med nevromuskulære sykdommer som polynevropatier, muskeldystrofierkomplekst regionalt smertesyndrom og andre medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer.

Individuelt tilpassede tilbud – døgntilbud og dagtilbud. Målgruppen er pasienter i alderen unge voksne 18 – 30 år, voksne over 30 år med ryggmargsskade med komplett og inkomplett paraplegi (delvis lammelse) eller tetraplegi (lammelse i hele kroppen), pasienter med ervervet hjerneskade som ved hjernetumor (hjernesvulst) og encefalitt (hjernebetennelse) og pasienter med nevromuskulære sykdommer som polynevropatier, muskeldystrofierkomplekst regionalt smertesyndrom og andre medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer.

Mer om avtalene finner du på:

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

Pasienter med komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som har vært kritisk syke eller som har følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer som trenger rehabilitering, med unntak av hjerte- og lungesykdommer. Tilbudet er forbeholdt pasienter som trenger rehabilitering etter sykehusbehandlinger.

Diagnosegruppen omfatter også rehabilitering til pasienter som har følgetilstander etter brannskader og transplantasjoner.

Mer om avtalene finner du på https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

Kreft

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter med kreftdiagnose som har redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før eller etter behandling med blant annet kirurgi, strålebehandling og/eller cellegiftbehandling.Rehabiliteringen gis som individuelle tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging. Tilbudene gis som dagtilbud eller døgntilbud.

Mer om avtalene finner du på:

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

Rehabilitering med arbeid som mål

Ordningen med rehabilitering med arbeid som mål kan være nøkkelen tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt, som er sykemeldt eller på AAP. Målet med ordningen er å bringe sykmeldte tilbake i jobb eller unngå sykmelding. Det vil være ett tett samarbeid med arbeidsgiver og NAV. Mer om avtalene finner du på 

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

CFS | ME (diagnostisert)

Denne diagnosegruppen omfatter rehabilitering til pasienter som er diagnostisert med CFS/ME, som er forkortelser for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati).Rehabiliteringstilbudene er vesentlig relatert til pasienter med mild eller moderat grad.

Det er tilbud ved sykehus og ved private rehabiliteringsinstitusjoner. Rehabiliteringen gis som individuelt tilpassede tilbud og/eller gruppebaserte tilbud med individuell oppfølging.Mer om avtalene finner du på

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet

Dagopphold

Før du kommer til CatoSenteret oppfordrer vi deg til å tenke gjennom hva som er viktig for deg å fokusere på under oppholdet slik at vi sammen kan jobbe mot målene du setter deg.

Det er åpent for at pårørende som familie eller andre støttepersoner kan få kjennskap til innholdet i rehabiliteringen på CatoSenteret dersom du ønsker det. De kan inviteres til å være delaktig i din rehabiliteringsprosess om ønskelig.

 

Normalt varer en dag fra kl. 09.00 til 15.30, men dagoppholdet skreddersys deg og dine behov. Hvilke aktiviteter og faggrupper som kobles inn vil derfor bero på de aktuelle problemstillinger og behov ved oppstart.

Ved oppmøte ber vi deg om å melde deg i resepsjonen hver gang. Der vil du også få utdelt timeplan for dag/uken og evt. annen informasjon.

Hvis du ikke allerede er i gang med noen form for fysisk aktivitet, anbefaler vi deg å gradvis komme i gang før oppholdet. Dette kan f.eks. være å gå ut til postkassen, tømme søppel, gå korte turer o.l.

Ved fravær ber vi deg gi beskjed til resepsjonen.

Hva skal jeg ha med?Ta med klær og sko for å trene, morgenkåpe og badetøy, Ta også med praktisk tøy som turtøy, regntøy o.l. Bruker du faste medisiner, ber vi deg medbringe medisiner for hele oppholdet. Bruker du hjelpemidler, må du ta med disse.

Reise til/fra opphold

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling. I utgangspunktet gjennomfører du reisen på egenhånd, og søker om godtgjørelse for reiseutgiftene i etterkant. Du kan lese mer om pasientreiser og søke om reisedekning på helsenorge.no.

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan bruke offentlig transport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen din), for å få rekvisisjon til annen transport. Er det trafikale årsaker til at du ikke kan bruke offentlig transport, som for eksempel manglende transporttilbud på strekningen, må du kontakte det lokale pasientreisekontoret ditt på telefon 05515.

Skal du på avtalte kontroller/poliklinikk/andre avtaler/ta permisjon i helgene e.l. må du selv ordne transport. CatoSenteret dekker ikke dette.

Lunsj inngår i dagtilbudet.

 

Vedlegg RKE