Arbeidsrettet rehabilitering

CatoSenteret har siden 2003 gitt tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering og har forskjellige tilbud som skal hjelpe personer tilbake til yrkesaktivitet.

Mer informasjon finner du på sidene som omtaler det enkelte tilbud nedenfor.

Rehabilitering med arbeid som mål

Avtale med Helse Sør-Øst RHF om helserettede og arbeidsrettede rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Ordningen kalles “Rehabilitering med arbeid som mål” og har som formål å få sykemeldte tilbake i arbeid, samt forebygge sykemelding hos personer som står i fare for å falle ut av arbeid.

  • Pasienter som har behov for opptrening/rehabilitering etter behandling under ordningen “Rehabilitering med arbeid som mål” (f.eks. ortopedisk operasjon).
  • Pasienter som er utredet i poliklinikkpoliklinikk : Poliklinikk, institusjon som behandler pasienter uten innleggelse på sengepost. Poliklinikk benyttes vanligvis om institusjoner som tar imot pasienter til spesialisert undersøkelse eller behandling etter henvisning fra allmennlege. under ordningen og hvor pasienten bør ha et rehabiliteringstilbud.
  • Pasienter som er henvist fra fastlege/relevant legespesialist utenfor offentlig sykehus, og vurderes av Sentral enhet Rehabilitering (SeR) å kunne profitere på rehabilitering med tanke på videre yrkesaktivitet.

Målgruppe som omfattes av tilbudet

  • Personer som kan unngå å bli sykmeldt.
  • Sykmeldte personer med mål om tilbakeføring til arbeid.
  • Personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP).

Pasienter skal som hovedregel tas i mot rett fra sykehus kun når behandlingen er gitt innen “Rehabilitering med arbeid som mål”. Pasienten skal være klar for aktiv rehabilitering.

Tilbudet som gis på CatoSenteret

Tjenestene som gis vil være innrettet mot å øke pasientens muligheter for arbeidslivsdeltagelse og mestring av arbeidslivets krav. Tilbudet gis som et individuelt opphold og har en varighet på 3 uker (kan forlenges ved behov). Tilbudet kan gis som døgn- eller dagopphold. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er stor variasjon i det tilbudet som tilbys og det er pasientens mål og utfordringer som er utgangspunkt for valg av aktiviteter. Det gis tilbud om oppfølging/ambulantambulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tjeneste etteroppholdet.

Faggruppene som jobber i teamet er:

Arbeidskonsulenter, idrettspedagoger, sykepleiere, fysioterapeuter, arbeidsmarkedskonsulent, psykiatrisk helsearbeider, ernæringsfysiolog og leger med spesialitet fysikalsk medisin.

Ved spørsmål, kontakt avdelingsleder Dag Øystein Skarpaas Andersen på mobil 419 33 688 eller på mail dag.andersen@catosenteret.no.

Oppfølging på arbeidsplass

Tidlig i oppholdet etableres kontakt med arbeidsgiver/event. NAV om oppfølging/tilrettelegging av arbeidsplass. Derfor er det også viktig at det foreligger oppfølgingsplan fra arbeidsgiver før oppholdet starter. Møtevirksomhet med arbeidsgiver og besøk på arbeidsplassen er en del av vårt opplegg og tilbud.

Behandlingslinje (under revidering)

Behandlingslinje for Arbeidsrettet Rehabilitering Døgn