Behandlingslinje ARR Døgn

Ansvarlig for behandlingslinje ARR er:

Avdelingsleder ARR – Dag Øystein Skarpaas Andersen.

Mailadresse: Dag.Andersen@catosenteret.no

Linjen er godkjent pr.: 20.09.13.
Revidert: 01.07.16

Definisjon ARR

Utarbeidet av ”Fagrådet for arbeidsrettet rehabilitering”, april 2011.

”Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og deltakelse i arbeidslivet som definert hovedmål, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet.”

Hva er en behandlingslinje?

En behandlingslinje er en beskrivelse av innholdet i tilbudet ved CatoSenteret fra søknad til hjemreise og eventuelt avsluttet oppfølging.

Behandlingslinjen skal medvirke til god informasjon til både brukerne og ansatte vedrørende rehabiliteringens innhold.

Behandlingslinjen skal sikre høy kvalitet i rehabiliteringen, gjennom å kunnskapsbasere faglige og tverrfaglige metoder og arbeidsmåter.

Hvordan finne frem i linjen?

Denne linjen er delt inn i fire hovedavsnitt, du ser de på øverste linje. Hvert avsnitt er delt inn i ulike underpunkter, de står til venstre på siden. Du kan lese dokumentet ved å skrolle nedover siden, eller trykke på underpunktene til venstre. Når du ønsker å gå videre trykker du på ønsket hovedavsnitt i øverste linje.

Dette dokumentet henvender seg til en mengde av ulike personer. Brukere, potensielle henvisere, ansatte på senteret og andre interesserte I arbeidsrettet rehabilitering. Derfor er det litt forskjell på hvilke dokumenter/ linker som kan åpnes av hvem. Hvis du ikke har adgang, vil det komme en “boks” på skjermen hvor du kan be om å få en kopi av dokumentet.

Brukerinformasjon

Før opphold

Ventetiden for arbeidsrettet rehabilitering kan være fra 1 uke til 2 måneder.

Det er utarbeidet en brosjyre som informerer om tilbudet:

Brosjyre – Raskere tilbake og Arbeidsrettet rehabilitering (Intern)

Søknadsprosess og henvisning

Henvisningene som mottas til CatoSenteret behandles innen 2-3 virkedager. Svar sendes umiddelbart til bruker etter at henvisning er vurdert. Ved behov for utfyllende informasjon, vil dette påvirke behandlingstiden.

Sammen med henvisning må relevante epikriser/ helseinformasjon og dokumentasjon fra møter med arbveidsgiver og NAV vedlegges.

 

Regional koordinerende enhet

Finn mer informasjon på vår hjemmeside: www.catosenteret.no eller kontakt vårt inntakskontor direkte: inntak@catosenteret.no

Under oppholdet

Et opphold på CatoSenteret bygger på en rehabiliteringsfilosofi der muligheter og mestring er to kjerneord.

Hver dag er lagt opp som en arbeidsdag med program fra 08.00 – 15.30. Programmet er tilrettelagt for hver enkelt bruker rettet mot mål og egne forutsetninger.

Det er ansatt egen aktivitetsleder som legger til rette for ulike arrangementer på kveld og i helger.

Det er gode muligheter for å ta imot besøk under oppholdet. Det er mulighet for overnatting og måltider. Begge deler bestilles i resepsjonen.

Dersom det er behov for permisjon på kveld eller helger, informeres dette til resepsjonen. Permisjon på dagtid må avklares med rehabiliteringsteamet.

Kunnskapsgrunnlag

Sentral litteratur:

* Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. Heap,K (2005)Oslo. Gyldendal.
* Aktør eller Brikke. Om menneskers selvforståelse. Nygård, R. (1993) Del 3. Oslo. Ad Notam, Gyldendal.
* Å få seg en jobb – arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer. Angelika Schafft 2009. Kommuneforlaget
* Motiverende samtale – MI . Endring på egne vilkår. Tom Barth og Christina Näsholm 2011. Fagbokforlaget
* Reflekterende processer. Tom Andersen, Dansk psykologisk Forlag A/S
* Døråpner til arbeidslivet. Grete Wangen (Red.), 2010 – Universitetsforlaget
* Håndbok i kognitiv terapi. Torkil Berge/ Arne RepålGyldendahl Norsk Forlag A/S ,2008.
* Oppmerksomhetstrening (OT) og Stressmestring. De Vibe M. (2008) Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
* European Commision. Compendium of good practice: : Suported Employment for people whith disabilities in the EU and EFA-EEA 2011
* Den indre samtalen, kognitiv terapi i praksis. Torkil Berg/ Arne Repål
* Kontroll over vedvarende grubling og bekymring. Torkil Berge
* Det er meg det kommer an på – Frank Beck (bok og cd)
* Ingen blir gode alene – Frank Beck m flere.
* Kan jeg? Fra drøm til virkelighet – Liv Arnesen og Jon Gangdal
* Fysisk Aktivitet (grunnboka) – Helsedirektoratet
* Idrettens mentale treningslære – Anne M Pensgård.
* Godfoten – Nils A Eggen

Litteratur/nettsteder:

www.forskning.no
www.mediyoga.com
www.exor.no