Brukerinformasjon

Målgruppe

Personer som har kreft som hoveddiagnose, med behov for generell rehabilitering etter behandling med operasjon/ cytostatika/ stråleterapi eller som forberedelse til slik behandling.

Dette tilbudet passer ikke for de som har problemer med å være omgitt av mange mennesker, som er for medtatt eller som har store kognitive utfallkognitive utfall : Kognitivt utfall kan oppstå etter hjerneskade, og fenomenet kan opptre som henholdsvis kroppsneglekt og visuell neglekt.. Er du i tvil om dette passer for deg, kan du henvende deg til ”inntakskontoret” på CatoSenteret.

Tilbudet foregår som et gruppebasert tilbud med individuell oppfølging. Det vil si at det er felles ankomstdag og samtalegrupper under ledelse av kreftsykepleier, men ellers individuelt tilrettelagte timeplaner i samarbeid med rehabiliteringsteamet.

Du kan lese litt mer om tilbudet i denne brosjyren.

Før opphold

Ventetiden for rehabilitering kan variere, du finner en oppdatert oversikt på hjemmesiden til Regional Koordinerende Enhet.

Søknadsprosess og henvisning

Henvisningene som mottas til CatoSenteret behandles innen 2-3 virkedager. Svar sendes umiddelbart til bruker etter at henvisningen er vurdert, det sendes ikke beskjed til henvisende instans. Dersom det er sykehuset vil disse automatisk bli informert, men det vil f. eks ikke bli gitt beskjed til fastlegen, hvis det er denne som har henvist. Ved behov for utfyllende informasjon, vil dette påvirke behandlingstiden.

For å kunne vurdere søker, trenger vi informasjon om:

  • Søkers personopplysninger
  • Diagnose(r) og aktuell sykdomshistorie
  • Medisiner
  • Kopi av særfaglige epikriser, testresultater og undersøkelsesdokumentasjon der dette foreligger
  • Søkers behov for hjelp og pleie
  • Evt. søkers behov for tolk
  • Søkers sosiale situasjon, bolig-, trygde., familie- og arbeidsforhold
  • Hjelpemidler
  • Målet med/ ønskene for rehabiliteringsoppholdet
  • Andre relevante opplysninger, f.eks. dato for planlagte kontroller

For mer informasjon om ulike rehabiliteringsinstitusjoner og hvordan du kan søke opphold; se hjemmesiden til Regional koordinerende enhet eller finn mer informasjon på vår hjemmeside: www.catosenteret.no eller kontakt vårt inntakskontor direkte: inntak@catosenteret.no

Når bruker søkes inn fra fastlege skal henvisningen gå via ”Regional Koordinerende Enhet” for rettighetsvurdering. Spesialister fra helseforetak kan henvise brukere direkte til CatoSenteret.

Under oppholdet

Et opphold på CatoSenteret bygger på en rehabiliteringsfilosofi der muligheter og mestring er to kjerneord.

Hverdagene er lagt opp med program fra 08.00 – 15.30. Programmet er tilrettelagt for hver enkelt bruker rettet mot mål, egne forutsetninger og egne ønsker.

Det er ansatt egen aktivitetsleder som legger til rette for ulike arrangementer på en del kvelder og helger. Det er egne aktiviteter for barn og unge to kvelder i uken.

Dersom det er behov for permisjon på kveld eller helger, informeres dette til resepsjonen. Permisjon på dagtid må avklares med rehabiliteringsteamet.