Behandlingslinje Sår

Hvordan finne frem i linjen?

Behandlingslinjen er bygget opp på en slik måte at såret skal kartlegges og skal ha en diagnose. Det gjør vi ved hjelp av stikkordet MASEMAS. Først heretter velges vurderings- og behandlingsmetode gjennom TIME modellen.

Det første steget i all sårbehandling dreier seg altså om å behandle de bakenforliggende årsaker til at såret ikke heler, diagnostisering er derfor helt avgjørende. Mangelfull diagnostisering kan i verste fall medføre at skadelig behandling blir satt i gang.

Diagnostisering av såret er legens oppgave og World Union Wound Healing Sosieties (WUWHS) påpeker at effektiv behandling innbærer at man:

  • Finner årsaken til såret
  • Identifiserer komorbiditet og komplikasjoner, som medvirker til at det oppstår sår, eller at sårtilhelingen hemmes
  • Vurdere selve såret
  • Medvirke til at det blir laget en behandlingsplan.

Heretter iverksettes vurdering og behandling som følger TIME modellen.


Brukerinformasjon

Sårbehandling ved rehabiliteringsopphold på CatoSenteret

Brukeren som kommer til Catosenteret blir ikke søkt inn primært pga. sårbehandling, men kommer hit med annen primær sykdom eller lidelse.

På CatoSenteret vil behandlingsteamet ivareta brukerens sår/ – utfordringer både individuelt og tverrfaglig.

På CatoSenteret utarbeider vi en oversiktlig sårbehandlingsplan for brukere med sår, der vi vektlegger forebygging, behandling og videre oppfølging av brukeren med sår, både under og etter avsluttet rehabiliteringsopphold. Alle sår blir grundig vurdert og dokumentert ved ankomst i vårt journalsystem med bildedokumentasjon. Ut fra observasjoner og vurderinger gjort av den såransvarlige lege og sykepleier, blir det laget en behandlingsplan med bilder. Ved avreise sendes det en rapport om sårbehandlingen som en del av overføringsdokumentene med anbefalinger om videre oppfølging.

> www.catosenteret.no


Oppstartsdokument

Prosjektet Internt sårsenter på CatoSenteret er støttet av midler fra Helsedirektoratet.

Formål:
Har vært å etablere et kompetent internt sårsenter, der vi kan sikre god oppfølging av sårbehandlingen både før, under og etter opphold på CatoSenteret med mål om en best mulig behandlingsprosess.

Resultat:
Prosjektet har bidratt til kompetanseheving om forebygging, behandling og oppfølging av brukere med sår, både for inneliggende brukere og etter avsluttet rehabiliteringsopphold i samhandling med hjemmekommune, fastleger og andre samarbeidspartnere. Det er utarbeidet et dokumentasjonsverktøy for kartlegging av sår, med bilder, som er integrert i vårt journalsystem SomaSoma : Elektronisk pasientdokumentasjonssystem.. Resultatet av prosjektet er integrert i den daglige driften og blir kvalitetssikret i en behandlingslinje for sårbehandling.

Ytelsesavtaler:
CatoSenteret har avtale om rehabilitering med HSØ innen områdene kreft, multitraumer, nevrologi, barn og unge uavhengig av diagnose og hjerneslag/hjerneskade. Vår erfaring er at alle disse kan ha sår som følge av selve skaden eller behandling. Eks. etter operasjoner, langvarig immobilisering eller samtidig disponerende sykdom som diabetes og arteriosklerose.

> Link til prosjektdirektiv
(Diagnostisering, undersøkelse og anamnese ”MASEMAS”)


Om diagnostisering

Diagnostisering av såret er legens oppgave, og bygger på anamnese, klinisk undersøkelse, kliniske fysiologiske målemetoder og bildediagnostiske undersøkelser.

Effektiv behandling innbærer at man:

  • Finner årsaken til såret
  • Identifiserer komorbiditet og komplikasjoner, som medvirker til at det oppstår sår, eller at sårtilhelingen hemmes
  • Vurderer selve såret
  • Medvirker til at det blir laget en behandlingsplan.

Lenker til hjelp ved diagnostisering av sår:

> Diabetiske fotsår, Tidsskrift for den norske lægeforening
> Venøse leggsår, Tidskrift for den norske lægeforening
> Arterielle sår i underekstremitetene, Tidskrift for den norske lægeforening
> Venøs insuffisiens i underekstremitetene, Tidskrift for den norske lægeforening
> Brannskader, Tidskrift for den norske lægeforening

Norsk interessegruppe for sårheling Retningslinjer:

> NIFS- Norsk interessefaggruppe for sårheling hjemmeside
> Diabetes sår
> Arterielle sår
> Venøse sår
> Trykksår