Fra studenter til praktikere

– erfaringer fra seks ukers praksis på CatoSenteret

I seks uker har CatoSenteret hatt to praksisstudenter fra Norges Idrettshøgskole, som har jobbet på tvers av ulike avdelinger og fått med seg gode erfaringer. De har også bidratt med mye inn til senteret og våre brukere.

Som studenter ved Norges Idrettshøgskole med mål om å bli helse- og treningsfysiologer (på CatoSenteret kalt idrettspedagoger), har praksisoppholdet vært en verdifull mulighet for oss til å anvende og videreutvikle våre faglige ferdigheter i en reell arbeidssituasjon.

Rafael Syvertsen og Tom-Daniel Laugerud

Intensivt, men lærerikt

De seks ukene de tilbrakte på CatoSenteret var en intensiv, men lærerik og givende opplevelse, i følge de to studentene. De har fått muligheten til å anvende kunnskapen de hadde fått gjennom utdanningen sin og utvikle ferdighetene sine som idrettspedagoger/helse- og treningsfysiologer i en virkelig arbeidssituasjon i nær kontakt med brukerne.

Vi har har også fått en dypere forståelse rundt betydningen av individuell tilnærming, inkluderende treningsmiljø og evaluering av effekten av treningen, sier Rafael og Tom-Daniel, og utdyper:
Gjennom individuelle timer med brukerne har vi fått nyttig praktisk erfaring med å utføre ulike tester, vurdere brukernes funksjonsnivå, behov og målsetninger, samt planlegge og gjennomføre tilpassede aktiviteter basert på deres individuelle forutsetninger og ønsker.

Gruppetimene har også vært en viktig del av praksisoppholdet, hvor de har lært enda mer om å tilpasse øktene til ulike deltakeres fysiske evner og behov, samt motivere og inkludere alle deltakerne i aktiviteten. Det å skape et inkluderende og motiverende miljø for å legge til rette for mestring og treningsglede, er viktig i rehabiliteringen og avgjørende for å oppnå ønskede resultater.
Den gleden og følelsen av mestring vi har sett hos brukerne her på senteret, er helt unik og kan ikke læres gjennom en bok, sier Rafael og Tom-Daniel.

Råd og veiledning på veien

CatoSenteret har samarbeidet med Norges Idrettshøgskole i mange år og tar hvert år inn studenter i praksis derfra. Studentene bidrar inn i de ulike avdelingene med ny kunnskap og spennende teknikker som er verdifulle innspill. Vi har også hatt flere masterstudenter som har skrevet sin oppgave på datainnsamling fra brukere ved CatoSenteret.

Renate Kohoutek Rue er idrettspedagog ved CatoSenteret og selv utdannet ved NIH. Hun har vært veileder for de to studentene.

Det er alltid spennende og givende å få lov til å være med å påvirke studenter fra NIH som brenner så sterkt for faget som disse to. De har hatt et genuint ønske om å kunne hjelpe andre til bevegelsesglede og -utforsking.

De har også vist stor evne til refleksjon, både over sin rolle som idrettspedagoger og samtidig forstå viktigheten av å bruke tid til å reflektere sammen med brukeren for å forstå hvor brukeren vil, hva som skal til og hvordan jobbe seg frem til det brukeren har som mål. Jeg tror de fikk erfare at ingen dag eller time er lik, ingen plan blir helt som planlagt, at dialog betyr to parter som prater og legger planer og mål sammen, og at aktivitet sammen med andre fremmer så mye mer enn bare bevegelse.

Både studentene og vi veiledere satte stor pris på den åpenheten og nysgjerrigheten som begge parter viste og våget å utforske sammen. Et herlig samarbeid som vi vokste på alle sammen.

Rafael og Tom-Daniel mener at praksisoppholdet har gitt dem verdifull kunnskap som vil bidra til deres personlige og profesjonelle vekst

Vi har fått erfaring med å håndtere ulike utfordringer og situasjoner, og benyttet verdifulle ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og empati i møte med brukerne.
Dette har vært en helt utrolig erfaring og det blir rart å skulle avlutte praksisen nå som vi føler virkelig at vi er blitt en del av teamet og godt integrert her på senteret.