Nevrologisk rehabilitering

Døgntilbud tilbud til barn, unge og voksne. Dagopphold for personer over 18 år.

  • Brukere med ryggmargskade (RMS) med komplett og inkomplett para- eller tetraplegi.
  • Brukere med ervervet hjerneskade som hjernetumor og encephalitt.
  • Brukere med nevromuskulære sykdommer som polyneuropathier, muskeldystrofiermuskeldystrofier : Gruppe av arvelig betingede primære muskelsykdommer med mer eller mindre uttalt muskelsvinn (muskelatrofi)., komplekst regionalt smertesyndromkomplekst regionalt smertesyndrom : Kausalgi, brennende smerter, overfølsomhet og eventuelt fysiske forandringer av vevet i et område der de sensoriske nervene er skadet. og andre medfødte eller ervervede nevromuskulære sykdommer.

Når i sykdoms-/rehabiliteringsforløpet:

  1. Etter primærbehandling ved sykehus – nyervervet skade eller sykdom
  2. Ved senfølger etter sykdommen – opprettholdelse av aktivitetsnivå og ved tilbakeføring til studie-/arbeidsliv
  3. Intensivt funksjonstreningsopphold: For personer med en ryggmargsskade RMS som tidligere har vært på CatoSenteret.

Hjelpebehov/funksjonsnivå:

CatoSenteret har døgnbemanning og kan ivareta brukere med hjelpebehov. Det bes om at et evt. hjelpebehov beskrives godt i søknaden (gjerne med bruk av Barthel indeks). For brukere med BPA legges det til rette for at assistenten kan følge bruker under oppholdet.

Rehabilitering Ryggmargsskadde

Behandlingslinje for NEVROLOGI