Rehabilitering av barn og ungdom

Diagnoseuavhengig, men vesentlig etter store traumer og ved nevrologisk betingede tilstander. Individuelt døgntilbud, individuelt lang og kort dag samt individuelt ambulantambulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tilbud til barn, ungdom og yngre voksne opptil 25 år.

Behandlingstilbud uavhenging av diagnose, men vesentlig etter store traumer og ved nevrologiskeRehabilitering barn og ungdom betingede tilstander. Tre ulike oppholdsforløp. Etter akutt behandling på sykehus eller brukere som har blitt eller er under utredning/ behandling i spesialist-helsetjenesten (primæropphold). Intensiv trening senere i rehabiliteringsforløpet dersom det er forankret i en individuell plan/rehabiliteringsplan hvor lokal oppfølging/ aktivitet inngår (sekundær opphold). Familieopphold tilbys der flere enn en i familien er skadet kan deler eller hele familien tilbys behandling samlet. Familieopphold kan også tilbys der et familiemedlems skade/sykdom har innvirkning på hele familiens samhandling, eller der hvor familieproblemer er til hinder i brukers rehabiliteringsforløp.

Skoletilbud under opphold

CatoSenteret har samarbeid med Akershus Fylkeskommune om å tilrettelegge for støtteundervisning under oppholdet. Primært undervises det i fagene norsk, engelsk og matematikk.Skole Elevene kan få hjelp i andre fag hvis skolen har kapasitet og nødvendig kompetanse. Alle elever i grunnskole og videregående har rett til et avgrenset undervisningstilbud (støtteundervisning) under døgnopphold på helseinstitusjon. Elevene følger lekseplan fra egen skole og må ha med egne skolebøker.

Skolens ansatte er organisert i tverrfaglige team sammen med rehabiliteringspersonalet. Lærer, sammen med barnet/ ungdommen lager en plan for undervisningen under oppholdet. ”Catoskolen” ønsker å gi inspirasjon til å komme videre/ komme i gang igjen med skoletilbud. Et av målene er å inspirere til balanse i hverdagen mellom skole, sosiale og fysiske aktiviteter. Lærerne ønsker å samarbeide tett med elev, foresatte og hjemskole og bidrar til å lage en plan for fortsatt skolegang etter hjemreise. Avsluttende pedagogisk rapport blir sendt til elev/foresatte og hjemskole ved hjemreise

Rehabilitering CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres.

Behandlingslinje Barn & Unge