Rehabilitering med arbeid som mål

Rehabilitering med arbeid som mål er et tilbud som skal styrke arbeidsevnen din, og som skal hjelpe deg å mestre helserelaterte, familiære og sosiale utfordringer som hindrer deg i å delta i arbeidslivet. Arbeidsrettet rehabilitering gjør deg ikke frisk, men hjelper deg å finne en måte å håndtere plagene og livssituasjonen din på, slik at det blir mulig for deg å jobbe.

Vårt tverrfaglige team hjelper deg å vende fokus fra sykdom til hva som faktisk er mulig for deg å få til, gjennom kartlegging, samtaler, ulike aktiviteter og målarbeid.

Hvem er tilbudet for?

 • Tilbudet rettes mot alle unge voksne og voksne i yrkesaktiv alder som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet som følge av sykdom eller funksjonsnedsettelse
 • Alle som har falt ut og som strever med å komme tilbake til arbeidslivet (eller skole og utdanning)
 • Alle som trenger hjelp til å lære å leve med helsetilstanden og styrke arbeidsevnen
 • Alle som har rett til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og vurderes til å komme tilbake til arbeid

For at du skal få mest mulig ut av rehabiliteringen anbefaler vi at du kommer på et tidspunkt hvor du kjenner deg godt nok utredet og er motivert for oppholdet.

Varighet

Vi tilbyr både døgn- og dagopphold som går over tre uker, med oppfølging i etterkant. Oppholdet innledes med en kartleggingsdag to uker i forkant, hvor vi blant annet diskuterer hvilket tilbud som passer best for deg.

 

Når det gjelder langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser, jobber vi på CatoSenteret etter en biopsykososial modell. Det innebærer en helhetlig forståelse av brukerens helseplager. Det vil si at i tillegg til biologiske faktorer, så påvirker også tidligere erfaringer, læring og forventninger, samt sosiale/familiære forhold, utvikling og opprettholdelse av sykdom og smerter.

Les mer om den biopsykososiale modellen ved langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser.

Rehabiliteringstilbudene som gis er individuelt tilpasset. På kartleggingsdagento uker før oppholdet, vil du få en individuell kartlegging for å avklare hvilke tiltak og aktiviteter som passer best for deg, det være seg gjenvinning av funksjon, motivasjon og atferd.   

I løpet av denne dagen vil vi sammen med deg utforme en plan for ditt opphold. De aktivitetene som blir tilbudt vil være basert på de målene du selv setter deg for å fungere i arbeid. For personer som allerede har et arbeidsgiverforhold, vil det alltid være dialog og samarbeid med arbeidsgiver. For personer som mottar AAP er den naturlige samarbeidspartner din saksbehandler i NAV. 

Vi tilbyr et stort utvalg av aktiviteter, både fysisk og kognitiv treningPå den måten kan hver enkelt person velge aktiviteter som kan bidra til å nå målene. Det viktige er å finne aktiviteter som man synes er inspirerende og som motiverer til å fortsette når man kommer hjem. For noen vil det være mest hensiktsmessig å få veiledning med tanke på atferds- og livsendring, for andre vil det være å øke fysisk kapasitet som styrke og kondisjon. Du kan blant annet velge:   

 • individuelle veiledningssamtaler  
 • gruppeundervisning orelevante tema (obligatorisk) 
 • gruppetilbud rettet mot psykisk helse og fysisk helse 
 • karrièreveiledning 
 • høyintensiv trening 
 • avspenning, mindfulness og yoga  
 • utendørsaktiviteter

Det tverrfaglige teamet du vil møte består av en arbeidskonsulent, sykepleier, fysioterapeut, idretts-pedagog, ernæringsfysiolog, psykolog, lege og karrièreveileder.

 • Øke pasientens muligheter for arbeidslivsdeltagelse og mestring av arbeidslivets krav.  
 • Bidra til at de brukerne som mottar dette tilbudet får best mulig bistand til å komme tilbake til, eller bli værende i et aktivt yrkesliv på tross av helseutfordringer. Det er derfor helt sentralt at personer som takker ja til tilbudet, har det samme ønske og mål.  
 • Legge til rette for en god prosess for å komme tilbake til arbeid som omfatter  
 • Økt fysisk og/eller psykisk kapasitet 
 • Lære strategier for å gi mestringsfølelse og takle smerte på en mest hensiktsmessig måte 
 • Bistand til å gjøre endringer i arbeidssituasjon eller på fritiden for å bli værende i yrkeslivet 
 • Bidra til et godt samarbeid med arbeidsplassen, NAV og andre eksterne aktører som skal bistå i prosessen med tilbakeføring til arbeid   

 

Livet krymper eller utvider seg i forhold til vårt eget mot.

Anaïs Nin

 

 

Veien videre

Før avreise kontakter vi aktuelle samarbeidspartnere som skal bidra i din prosess videre. Vi anbefaler deg å invitere med en pårørende eller annen støttepersoner til oppsummeringssamtalen den siste uken. Sammen lager vi en rapport som sendes til deg og din fastlege/henvisende lege. For personer som mottar AAP er det hensiktsmessig å sende rapporten til NAV, der det er behov for videre oppfølging. Dersom det er behov for videre oppfølging, kan dette planlegges med ditt behandlerteam.