Rehabilitering ryggmargskadde

Historikk

CatoSenteret har siden oppstarten i 1998 tatt imot brukere med ryggmargsskader (RMS) og vi har derfor opparbeidet god kompetanse i tilnærmingen til denne gruppe. CatoSenteret er interessert i kontinuerlig å utvikle behandlingstilbudet. I 2009 deltok vi i et Pilotprosjekt i samarbeid med Sunnaas Sykehus, hvor vi så på effekten av intensiv treningsmengde i forhold til en rekke fysiologiske og funksjonelle parametre hos ryggmargskadde. Dette pilotprosjekt ble vellykket, hvilket har gjort at vi har bygget videre på konsept og metoder.

I 2010- 2011 utarbeidede vi behandlingslinjen for rehabilitering av RMS her på CatoSenteret. Da utarbeidet en gruppe, representert av en helsearbeidere fra hver helseprofesjon ved CatoSenteret og en brukerrepresentant fra L.A.R.S,L.A.R.S, : Landsforeningen for ryggmargsskadde. det rehabiliteringsforløp, som i dag praktiseres ved CatoSenteret.

Se behandlingslinjene for ryggmargsskadde her

 

Samarbeid

CatoSenteret samarbeider godt med de sykehus og Spinalenheter, som henviser brukere til oss. Dessuten vektlegger vi å samarbeide tett opp mot den kommune, som brukeren tilhører. Vi har mulighet for å samarbeide på ulike vis, avhengig av behov og geografi. CatoSenteret har videoutstyr og har derfor mulighet for å gjennomføre videomøter. Vi kan også avholde telefonmøter, møter på CatoSenteret og i hjemkommunen.

Brukerens støttepersoner i hjemkommunen, har også mulighet for å komme på hospitering på CatoSenteret og følge brukers behandling

 

Pårørende

I den enkeltes rehabiliteringsprosess kan det være mange endringer og nye ting, man skal forholde seg til. Dersom pårørende har mulighet for det, oppfordrer vi til deltakelse. Omfanget av dette, er noe som den enkelte brukere avklarer selv, med sine pårørende og nærteamet på CatoSenteret. Når pårørende får innblikk i den utvikling brukeren beveger seg i, blir det lettere å forstå, overføre og implementere endringene til den tilværelse man har hjemme.

 

Opphold

For at et opphold på CS blir vellykket for brukeren, tar vi hensyn til ønsker og behov. Det er imidlertid viktig at bruker er noe selvstendig i hverdagen, eksempelvis i spisesituasjon og forflytning til og fra aktivitetene. Pleietjensten kan ved behov og etter individuell avtale bistå med personlig stell og veiledning hele døgnet. Dersom bruker har et relativt stort pleiebehov, bør man ha med seg en personlig assistent, som kan hjelpe under oppholdet utenom behandling og trening. Behovet for personlig assistent må framgå tydelig av innsøkningspapirer og dette lønnes av hjemkommunen.

CatoSenteret oppfordrer alle, som har lyst til et opphold, men som er usikre på om det passer på dem, å ta kontakt. Vi kan i fellesskap planlegge et besøk og en samtale med personalet fra RMS-teamet.

 

RMS-teamet desember 2011

Fremst fra venstre: fysioterapeut Nina Schau, fysioterapeut Wiebke Höfers, sykepleier Tone de Kinder
Midterst: fysioterapeut Christine Ekeland, hjelpepleier Inger Laila Paulsen, sykepleier Anne Wigernes, psykiatrisk sykepleier Elisabeth Nybø, vernepleier Lise Gro Henriksen
Bak: idrettspedagog Olav Imsen, avdelingsleder Susanne Carlsen, ergoterapeut Kirsti Blomquist, sosionom Merete Knoph.


RMS-teamets overlege i fysikalsk

medisin og rehabilitering, Ludmila Hereid.

Gruppeaktiviteter

Det tilbys tre ulike aktivitetsgrupper som retter seg spesifikt mot RMS. Ballspill, forflytningstrening og to ukentlige aktivitetsgrupper med funksjonsrettede øvelser. Det fokuseres i tillegg på likemannslæring, der det legges opp til at brukene kan lære fra hverandre.
Utover dette er det mulighet for å delta på andre gruppeaktiviteter som er tilrettelagt for flere diagnosegrupper med fokus på generell trening, samt trening og egentrening i varmtvannsbasseng.

 

Samtalegrupper

Som en del av tilbudet finnes det to ukentlige samtalegrupper. Her kommer man i løpet av fire uker innom følgende temaer: ”naturlige funksjoner”, ”sex og samliv” og ”ernæring”. I tillegg kommer ca. hver fjerde uke en representant fra L.A.R.S.L.A.R.S. : Landsforeningen for ryggmargsskadde. for å orientere om landsforeningen og tilby individuelle samtaler med brukere etter behov og med valgfritt tema.
Dessuten har vi samlinger som har til hensikt å gi informasjon om aktuelle temaer. Noen av temaene er eksempelvis: individuell plan, hjelpemidler, brukerpassbrukerpass : Brukerpass utstedes av NAV og er en fullmakt som gir hjelpemiddelbrukere større innflytelse og ansvar i egen sak., erfaringsutveksling og NAV sine tjenester. Vi er opptatte av at sette brukenes erfaringer i sentrum, slik det er mulig å lære fra hverandre.

 

Førstegangsopphold

Dette er en oppholdstype beregnet på nyskadde som kommer rett fra sykehus eller tidlig i forløpet etter skaden. Dette oppholdet varer i utgangspunktet 4 uker med mulighet for forlengelse ved behov. Bruker får tildelt et nærteam som består av en primærkontakt, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, sosionom, lege, og ved behov skoletjeneste og evt. psykiatrisk sykepleier. Oppholdet består av en kombinasjon av individualisert fysisk trening og samtale, samt oppfølging rettet mot funksjonsnivå og hjelpebehov i situasjonen hjemme.
I løpet av dette oppholdet oppfordrer vi brukeren til å fokusere på mulighetene fremfor begrensninger, og følge opp prosesser som er satt gang fra henvisende instans.

 

Flergangsopphold

Er en oppholdstype beregnet for personer med RMS som har vært hjemme en stund og har behov for et treningsløft og generell videre oppfølging. Her ønsker vi også å utfordre brukeren på nye arenaer, for eksempel prøve ut hesteridning eller aktiviteter på vann, avhengig av årstid. Det forventes at det allerede er tilrettelagt i forhold til hjelpemidler og bolig, da dette ikke er hovedfokus under denne type opphold.

 

Intensiv funksjonstreningsopphold (IFTO)

Dette er et rent treningsopphold og det vil derfor ikke være fokus på søknadsprosesser og tilrettelegging i hjemmet. Der er viktig å poengtere, at kun brukere, som har vært hos oss tidligere kan søkes videre på IFTO. Treningen krever stor fysisk og mental innsats fra brukers side, derfor er det viktig å være motivert og innstilt på å trene mye hver dag. Bruker blir tilbudt opptil 4 timer daglig individuell trening med fysioterapeut og idrettspedagog. Brukere med tetraplegi får i tillegg 1 time håndtrening med ergoterapeut daglig.

Dette tilbud er ikke basert på gruppeaktiviteter, men det er mulighet for egentrening i varmtvannsbasseng og treningssal dersom det finnes overskudd til dette. Treningen er individuelt tilpasset, vurderes fortløpende i samarbeid med fagpersonene rundt.

 

Treningsprinsipper

Treningen består i å stimulere nervesystemet med mye vektbærende trening, og bruk av ulike utgangsstillinger og vanskelighetsgrader. Når bruker har spastisk aktivitet er et av hovedmålene i behandlingen å få de ufrivillige bevegelser i muskulaturen til å bli viljestyrte. Dette gjøres ikke på kort tid, som dette opphold er, men bruker og pårørende samt lokalt hjelpeapparat vil ha mulighet å lære noen treningsprinsipper, som det kan jobbes videre med. Det kan i en periode etter oppstart med denne type trening forventes økt spastisk aktivitet, og evt. smerter under hvile, det er fordi nervesystemet stimuleres av treningen.

Det intensive oppholdet foregår over 6 sammenhengende uker, hvorav de to første ukene foregår på CS, som beskrevet ovenfor. De to neste ukene er bruker hjemme og trener med lokal fysioterapeut eller lokalt hjelpeapparat med egentreningsprogram utarbeidet på CS. Deretter kommer bruker tilbake for de siste to ukene med intensiv trening. Det er under de første to ukene ønskelig med hospiteringsbesøk fra lokal fysioterapeut evt. pårørende for å fokusere på bedre overføring til lokalt hjelpeapparat, samt oppfølgning videre.

Det brukes videoopptak under treningen, både for å dokumentere effekt av treningen og for at bruker og lokalt hjelpeapparat kan få tips og ideer til videre trening lokalt. Det foretas tester under oppholdet ved CS for å kunne måle effekten av treningen, disse testene blir også filmet. Bruker får med seg sin egen film på minnebrikke etter oppholdet.
I samarbeid med testlaboratoriet på Sunnaas Sykehus, skal brukere som tas inn til IFTO ved CS gjennomgå testing av bla kondisjon, lungefunksjon og muskelstyrke.

 

Henvisning og inntak av ryggmargsskadde

Til første- og flergangsopphold blir bruker søkt inn fra enten sykehus eller fastlege. Tverrfaglig inntaksteam på CS avgjør hvilken type ytelse bruker får tildelt. I løpet av første og flergangsopphold kan det tas stilling til om bruker kan være aktuell for intensiv funksjonstreningsopphold (IFTO). Hvis dette er tilfellet, trenger bruker en ny henvisning fra sykehus eller fastlege.

For poliklinisk opphold henvender man seg direkte til inntak på CatoSenteret. Det er nødvendig med oppdaterte helseopplysninger og det ønskes samarbeid med enten fastlege eller spinalenhetene på sykehusene som har livslang oppfølging av den enkelte.

 

unge med cfsmeKontakt oss

Dersom du har spørsmål, så ikke hold deg tilbake for å ta kontakt. Du kan enten kontakte oss på telefon eller du kan komme på besøk.
Har du spørsmål om rehabilitering av ryggmargskadde på Catosenteret. Kontakt avdelingsleder susanne.j.carlsen@catosenteret.no – 98 29 56 10 eller inntak@catosenteret.no – 64 98 44 00