Rehabiliteringstilbud ved CatoSenteret

CatoSenteret ønsker å gi deg et godt og likeverdig tilbud i samsvar med dine behov og forventninger. Målet for ditt opphold er at du skal oppnå økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt,
i arbeidslivet og samfunnet generelt. Samtidig skal det komme klart frem at senterets arbeid er en del av en prosess. Derfor er kontakt og samarbeid med lokalt hjelpeapparat og pårørende helt nødvendig.

 

Vår tilnærming er basert på en tankegang om mestring som mål og metode. I praksis betyr det at vi møter deg der du er i rehabiliteringsprosessen. Du trekkes aktivt inn i, og tar medansvar for planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsoppholdet med utgangspunkt i målene du har for oppholdet. I aktivitet og behandling er det vektlagt funksjonell trening hvor behandlerne tar utgangspunkt i det “friske” hos deg.

 
rehabilitering

Individuelt tilrettelagt tilbud

Når du ankommer CatoSenteret, begynner målprosessen. Med dine mål som grunnlag, settes det opp en individuell timeplan fra uke til uke, i samarbeid med det tverrfaglige behandlerteamet. Timeplanen justeres etter ditt behov, ønsker og justerte mål.

 

Evalueringssamtaler finner sted ukentlig mellom deg og det tverrfaglige behandlerteamet. Evalueringene danner videre nytt grunnlag for justeringer i timeplanen, i forhold til fysiske, psykiske og sosiale behov.

 

Ved avreise lages det en tverrfaglig avreisestatus som inkluderes i den tverrfaglige behandlerrapporten. Rapporten dokumenterer den oppnådde målprosessen under oppholdet og knytter deg opp mot aktuelle samarbeidspartnere i kommunen. Rapporten er også et verktøy for deg på veien videre i hverdagen, samt dokumentasjon til henvisende instans og fastlege.

Ta kontakt med oss i dag