Rehabilitering

Rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte brukers livssituasjon og mål. Rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.
Formålet er at den enkelte bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet

Rehabiliteringsteamet
Spesialisert rehabiliteringen ved CatoSenteret er helhetlig og utøves av et tverrfaglig team. Avhengig av brukerens behov, medisinske status og mål for oppholdet, trekkes ulike profesjoner inn i behandlingen, som sykepleier, lege, psykolog, idrettspedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, miljøterapeut med flere.

Vektlegger egen mestring
Vi ønsker å være en veiviser for din egen mestring, og fokuserer på de ressurser du som bruker har, og ikke på hva du mangler. Gjennom respekt og gjensidig tillit, hjelper vi deg å sette mål. Det tverrfaglige teamet støtter deg gjennom råd og veiledning til å ta ansvar for eget liv og gjøre egne valg.

På CatoSenteret har vi en trivelig atmosfære hvor de ansatte bryr seg, og hvor du som bruker blir sett og får utfordringer ut fra dine egne forutsetninger og behov.

Vårt rehabiliteringstilbud 

CatoSenteret dekker et bredt spekter av pasientgrupper. Her er en oversikt over de ulike tjenestene. Du kan lese mer om hvert enkelt tilbud ved å gå inn på linken til det aktuelle tilbudet: