RehabNytte

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom 17 spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner organisert gjennom FoU-nettverket i Virke Rehab, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering HSØ (RKR).

Hovedmålet med prosjektet   

De overordnede målene med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning, kvalitetssikre måleinstrumenter til bruk i forskning, samt å undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har for pasienters helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering og evaluering av rehabilitering i Norge.

De 5 viktigste områdene som forskningsprosjektet ønsker å se nærmere på:  

  • Hvilken nytte har brukerne av rehabilitering?
  • Hvordan kan kvalitetsindikatorer hjelpe oss til å utvikle enda bedre rehabiliteringstjenester?
  • Hva betyr brukermedvirkning i rehabilitering?
  • Hvordan kan datakvalitet på innsamlede pasientdata og effektmål hjelpe oss i oppfølging etter rehabilitering? 
  • Hvordan fungerer pasientrapporterte utfallsmål på ulike rehabiliteringspopulasjoner?

Rekruttering av respondenter startet 1. januar 2019 og pågikk ut mars 2020. Prosjektet er forventet ferdig i 2024.

Forskningsresultater

Ett av målene med den store multisenter rehabiliteringsstudien RehabNytte var å utforske faktorer assosiert med arbeidsevne 12 måneder etter et tverrfaglig rehabiliteringsprogram. 2649 deltakere med gjennomsnittsalder 48,6 år var inkludert.

Den første publiserte artikkelen i RehabNytte-studien (november 2023), med førsteforfatter, stipendiat Mari N Skinnes, viser at rehabiliteringsprogrammer virker positivt på arbeidsevne. Arbeidsevnen økte betydelig i oppfølgingsperioden og holdt seg etter 12 måneder. Det er tatt utgangspunkt i hele datasettet (n = 2649) og undersøkt og demonstrert/vist at tverrfaglig spesialisert rehabilitering, uavhengig ytelse, bedrer selvrapportert arbeidsevne hos brukerne.

Les studien Work Ability in the Year after Rehabilitation—Results from the RehabNytte Cohort i Journal og Clinical Medicine. 

En nylig publisert studie (januar 2024) med utgangspunkt i RehabNytte-dataene, er Patient Involvement in the Rehabilitation Process Is Associated with Improvement in Function and Goal Attainment: Results from an Explorative Longitudinal Study. Denne studien har fokus på brukermedvirkning og viser at nivået av brukermedvirkning er positivt forbundet med oppnåelse av mål og bedret funksjon. Selv om studien ikke kan si noe om kausalitet så tyder funnene på at de som involveres godt i sin rehabiliteringsprosess får mer utbytte av rehabiliteringsoppholdene sine enn de som ikke ble involvert.

Psykolog og forsker, Peter S. Lyby, er medforfatter på multisenterstudiene og jobber nå med en egen studie basert på CatoSenterets funn knyttet til arbeidsevnen hos våre brukere ett år etter rehabiliteringsoppholdet. Han røper at foreløpige resultater ser lovende ut. Resultatet vil publiseres som en oppfølging av multisenterstudien som nå er publisert. Les om Peter Lybys forskning og medforfatterskap