Spesialisert rehabilitering

Ytelsesavtale fra 1. januar 2011 med Helse Sør-Øst RHF For alle ytelser gjelder: Søkt av spesialist rett fra sykehus eller godkjent fra RKE. Barn, unge og voksne.

A Brudd og slitasjeskader

Brudd og slitasjeskader i skjelett, f.eks. operasjoner i ryggen, multritraume

Individuelt døgntilbud og individuelt lang dag (5 timer) til barn, unge og voksne

CatoSenteret treningsal 020Rehabiliteringsopphold etter behandling/utredning i spesialisthelsetjenesten. Oppholdet vil være preget av krav til avlastning og andre spesifikke hensyn etter anbefalinger fra henvisende lege.  Øke restfunksjon innenfor rammen av restriksjoner. Fokus på tilbakeføring til jobb og tidligere funksjonsnivå psykisk, fysisk og sosialt. Bruker må være medisinsk stabil, men trenger ikke være selvhjulpen i PADL eller forflytninger. Behandlingen er basert på individuell tilnærming,supplert med gruppeaktiviteter i henhold til funksjonsnivå.

E Kreft

Individuelt døgntilbud, individuelt kort dag (1-3 timer) og ambulantambulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tilbud til barn, unge og voksne 

Tilbud til kreftpasienter som har hatt ett langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Tilbudet består av; kartlegging og behandling ifht. smerter, medikamentell og ikke-medikamentell behandling. Støttesamtaler og samtalegrupper. Kostholdsveiledning og tilpassing. Individuell og gruppebasert fysisk trening. Medisinsk kartlegging og veiledning rettet mot utfordringer med fatiguefatigue : Utmattelse og amputasjon. Mulighet for aktiv lymfødembehandling og opplæring til egenbehandling av lymfødem. Fokus på tilbakeføring til arbeidslivet.

F Hjerneslag

Individuelt døgntilbud til barn, unge og voksne

Et rehabiliteringstilbud til brukere med hjerneslag med motorisk utfall. rett fra sykehusEtter akuttbehandling i slagenhet ved helseforetak, med intensiv treningsbehov senere i rehabiliteringsforløpet eller i kronisk fase. Tilrettelagt for brukere med behov for individuelt tilpasset og kompleks rehabilitering, som er medisinsk stabil. Brukeren trenger ikke være selvhjulpen i PADL eller forflytninger, men må ikke ha alvorlige kognitive utfallkognitive utfall : Kognitivt utfall kan oppstå etter hjerneskade, og fenomenet kan opptre som henholdsvis kroppsneglekt og visuell neglekt. eks. helt desorientert for tid/sted/rom eller ha behov for å skjermes helt. Brukeren må ikke ha alvorlig grad av manglende innsikt, impulskontrollimpulskontroll : Impulskontroll, evne til å kontrollere trangen til å leve ut impulser, drifter, lyster eller ønsker på en sosialt upassende eller uakseptabel måte. og/eller helt manglende innlæringsevne.

G Nevromuskulære sykdommer

Individuelt og gruppebasert døgntilbud, samt ambulantambulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tilbud til barn, unge og voksne

Rehabiliteringstilbudet innen G Nevrologi tilbys i tre ulike grupper; G1 – Ervervet hjerneskade traumatisk og ikke-traumatisk (også hjernetumor, encephalitt, blødninger eller ischemiske hjerneskader) G2 – Ryggmargsskade med komplette og inkomplette para- eller tetraplegier. G3 – Andre sykdommer som polynevropathier, muskeldystrofiermuskeldystrofier : Gruppe av arvelig betingede primære muskelsykdommer med mer eller mindre uttalt muskelsvinn (muskelatrofi)., komplekst regionalt smertesyndromkomplekst regionalt smertesyndrom : Kausalgi, brennende smerter, overfølsomhet og eventuelt fysiske forandringer av vevet i et område der de sensoriske nervene er skadet. (f.eks. refleksdystrofi) og andre nevromuskulære sykdommer medfødt eller ervervet. Enten etter akuttbehandling ved helseforetak (primæropphold) eller som intensiv trening lengre ute i rehabiliteringsforløpet. Brukeren må være medisinsk stabil, men trenger ikke være selvhjulpen i PADL eller forflytning.

Se mer om vårt behandlingstilbud for ryggmargskadde her

J Kroniske muskelsmerter

Kroniske muskel- og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander

Individuelt døgntilbud, individuelt kort dag (1-3 timer) og døgntilbud i gruppe til barn og ungdom

Et spesialisert behandlingstilbud for barn og ungdom med diagnostisertcfsme CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. og/eller kroniske smertetilstander. Brukeren må være i stand til å være oppe deler av dagen, tåle å ha mennesker rundt seg, samt tåle lys og lyd i fellesarealer. Det er fullt mulig å trekke seg tilbake til eget rom i løpet av dagen for å hvile. Timeplan og aktiviteter tilpasses til form og aktivitetsnivå. Trenger ikke være selvhjulpen i PADL. Man kan få hjelp/tilrettelegging i forhold til vekking, personlig hygiene og klargjøring av mat. Gruppeaktiviteter spesielt beregnet på barn og ungdom med kronisk utmattelse/smerte og deres pårørende. Gruppetilbudet tilpasses til den enkelte og består blant annet av; individuell samtaler/veiledning, tilpasset fysisk aktivitet. I utgangspunkt i lystbetonte, lekpregede aktiviteter. Grupper både på dagtid og kveldstid. Fokus på avspenningsteknikker og kroppsbevissthet. Samarbeid med pårørende underveis i oppholdet, pårørende bor på senteret sammen med bruker, når bruker er under 16 år. Ved behov kan pårørende være med på hele eller deler av oppholdet opp til 18 år.

Se mer om vårt behandlingstilbud for barn og ungdom med CFS/MECFS/ME : CFS/ME (av engelsk: chronic fatigue syndrome). Symptomer tilstanden er kjennetegnet ved nyoppstått utmattelse av minst 1/2 års varighet som utløses av uforholdsmessige små belastninger, er uforutsigbare, som ikke bedres av hvile og som forverres. her

N Barn – diagnoseuavhengig

Diagnoseuavhengig, men vesentlig etter store traumer og ved nevrologisk betingede tilstander

Individuelt døgntilbud, individuelt lang og kort dag samt individuelt ambulantambulant : Ambulant, ambulatorisk, poliklinisk, om utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten legges inn på en institusjon. tilbud til barn, ungdom og yngre voksne opptil 25 år

Behandlingstilbud uavhenging av diagnose, men vesentlig etter store traumerrett-fra-sykehus og ved nevrologiske betingede tilstander. Tre ulike oppholdsforløp. Etter akutt behandling på sykehus eller brukere som har blitt eller er under utredning/ behandling i spesialist-helsetjenesten (primæropphold). Intensiv trening senere i rehabiliteringsforløpet dersom det er forankret i en individuell plan/rehabiliteringsplan hvor lokal oppfølging/ aktivitet inngår (sekundær opphold). Familieopphold tilbys der flere enn en i familien er skadet kan deler eller hele familien tilbys behandling samlet. Familieopphold kan også tilbys der et familiemedlems skade/sykdom har innvirkning på hele familiens samhandling, eller der hvor familieproblemer er til hinder i brukers rehabiliteringsforløp.

R Arbeid som mål

Individuelt døgntilbud samt individuelt lang og kort dagtilbud for personer i yrkesaktiv alder

Behandlingstilbud for brukere som har behov for spesialisert medisinsk rett fra sykehusrehabilitering parallelt med ønske om arbeidslivsdeltakelse. Rehabilitering med arbeid som mål kan være svært aktuelt for alle våre brukere. For eksempel hjerneslag, multitraumemultitraume : Flere samtidige traumer: Fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader (psykisk traume) og belastninger som skyldes påvirkning utenfra., ryggmargsskade, kreft, kronisk muskel- og skjelettplager hvor smertenivå og redusert funksjonsevne er et hinder for yrkesdeltagelse. I tillegg til dette kan angst og depresjon være tilleggsdiagnoser som ytterligere hindrer yrkesdeltagelse.  Det arbeides konkret med interessekartlegging, jobbsøk, cv osv.

Kompleksiteten i sammensetning av problemstillinger må være av en slik karakter at den krever intervensjon i spesialisthelsetjenesten. Behandlingsforløpet retter seg mot brukere som; er sykmeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger, i forlengelse av primærrehabilitering eller som sekundæropphold, eller når ulike lokale behandlingstiltak har vært forsøkt uten ønsket resultat eller når det er behov for en mer tverrfaglig og spesialisert tilnærming.

P Tilleggsytelse tilretteleggingsbehov

Personer som i tillegg til somatisksomatisk : Somatisk, legemlig, som har med kroppen å gjøre. Motsatt: psykisk. rehabiliteringsbehov innenfor ovenstående diagnoser, har slik grad av tilleggsproblemer av psykisk karakter, at det er behov for tilrettelegging.

Individuelt lang (5 timer) og kort (1-3 timer) dagtilbud, samt ambulant for barn, ungdom og voksne

Denne oppholdstype er et alternativ til døgnopphold for de som bor i nærområdet til CS, både som del av primæropphold, særlig ved sekvensiellesekvensielle : Som danner en sekvens; som utgjør eller opptrer i en bestemt rekkefølge. opphold, og/eller som sekundær-opphold. Bruker må kunne reise frem og tilbake daglig, med egen eller offentlig transport. Se øvrig informasjon innenfor primær diagnose.