Arbeidet for likestilling og menneskerettigheter

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

CatoSenteret jobber aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, slik vi er pålagt i henhold til likestillingsloven § 26.

Vårt likestillingsarbeid er forankret i CatoSenterets verdigrunnlag, vår strategi og retningslinjer. Vi har både interne og eksterne varslingsrutiner og -systemer som skal fange opp og bidra til å hindre diskriminering, trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Vår Rapport om likestillings- og diskrimineringsarbeidet ved CatoSenteret 2022 utdyper vårt arbeid på dette området.

Åpenhetsloven

Den 1. juli 2022 ble den såkalte åpenhetsloven vedtatt av Stortinget. Norge innfører dermed et direktiv som mange andre Europeiske land allerede har innført, å lovregulere næringslivets ansvar for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved produksjon og salg av varer og tjenester. Dette skal gjøre virksomheters samfunnsansvar til noe mer enn frivillige tiltak.

CatoSenteret omfattes av dette regelverket, fordi vi selger helsetjenester til det offentlige. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi på CatoSenterets har foretatt en aktsomhetsvurderinger av vår egen virksomhet, og av våre leverandører og oppdragsgivere.

Hvordan jobber CatoSenteret med åpenhetsloven?

Allmennheten har rett til informasjon om hvordan CatoSenteret jobber med grunnleggende menneskerettigheter og sikrer anstendige arbeidsforhold, i tråd med gjeldende krav i åpenhetsloven. CatoSenteret vil hvert år utarbeide en ny aktsomhetsvurdering som vil bli publisert på denne nettsiden.

Har du spørsmål vedrørende informasjonsplikt, kontakt oss på: senteret@catosenteret.no
Les mer om den nye Åpenhetsloven.