Rehabilitering for barn og unge voksne uavhengig av diagnose

Dette er et rehabiliteringstilbud for barn, ungdom og unge voksne med ulike diagnoser og tilstander. De vanligste innsøkende diagnosene er langvarig utmattelse, muskel- og skjelettsmerter, hodepine, mage/tarm problematikk, kompleks regional smertetilstand, funksjonelle nevrologiske lidelser, ortopedi og noen arvelige medfødte tilstander som osteogenesis imperfecta (OI) eller lett grad av cerebral parese. Mange har vært igjennom mye utredning uten å finne konkrete årsaker til tilstandene. 

Tilbudet omfatter ikke barn og unge med behov for habilitering, for eksempel de med komplekse syndromer og mental retardasjon, eller barn og unge som har alvorlige psykiske eller psykososiale utfordringer. 

Rehabiliteringen vi tilbyr har som mål å øke og gjenvinne fysisk og sosial funksjonsevne som er tapt eller redusert på grunn av sykdom eller skade. Et viktig mål med rehabiliteringen er økt bevissthet om hvordan man kan påvirke og bedre sin egen helse og funksjon, samt planlegging av hvordan aktivitet og andre rehabiliteringstiltak kan videreføres etter oppholdet.

For at du skal få mest mulig ut av rehabiliteringen anbefaler vi at du kommer på et tidspunkt hvor du kjenner deg godt nok utredet og er motivert for oppholdet. Vår erfaring er at for å få best mulig nytte av rehabiliteringen er det viktig med en lokalt forankret oppfølging. Vi anbefaler derfor at samarbeidende instanser utarbeider en god individuell plan for forløpet i hjemkommunen, både før og etter oppholdet.

 

Hvem er tilbudet for?

Dette tilbudet gjelder for barn og unge (6-18 år) og unge voksne (18-30 år). Den siste aldersgruppen kan velge mellom et individuelt tilpasset dagtilbud og et døgntilbud. Vi anbefaler å ta kontakt med CatoSenteret i forkant av oppholdet for å avklare hva slags opphold som kan være mest hensiktsmessig for deg.

Format og varighet

For barn og unge har vi døgntilbud med en varighet på fire uker. Det vil være en individuelt tilpasset behandlingsplan. Noen av aktivitetene kan også foregå i grupper.

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringen ved CatoSenteret er helhetlig og utøves av et tverrfaglig team. Avhengig av brukerens behov, medisinske status og mål for oppholdet, trekkes ulike profesjoner inn i behandlingen, som sykepleier, idrettspedagog, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut, lege, miljøterapeut med flere.

Biopsykososial behandlingsmodell

Når det gjelder langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser, jobber vi på CatoSenteret etter en biopsykososial modell. Det innebærer en helhetlig forståelse av brukerens helseplager. Det vil si at i tillegg til biologiske faktorer, så påvirker også tidligere erfaringer, læring og forventninger, samt sosiale/familiære forhold, utviklingen og opprettholdelse av sykdom og smerter.  

Les mer om den biopsykososiale modellen under Langvarige smertetilstander og funksjonelle lidelser

 

 

For å kunne hjelpe brukere med ulike helseutfordringer er det viktig å ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon. Vårt mål med oppholdet er å gi deg økt forståelse, samt verktøy og mestringsstrategier som kan hjelpe deg til å håndtere sykdommen/tilstanden på en bedre måte og legge til rette for økt funksjon og tilfriskning.

Et viktig fokus i løpet av oppholdet er at du selv skal gjøre deg erfaringer med hva som kan fungere for deg med utgangspunkt i best tilgjengelig kunnskap, kombinert med overveid utprøving i trygge rammer.

Det å ta aktivt del i sin egen rehabiliteringsprosess er en bærebjelke innen rehabilitering. Du mottar ikke behandling passivt som om du fikk gips på et brukket ben. Du må selv være aktivt med i kunnskapstilegnelse, refleksjon, utforsking, valg og prioriteringer. Selvfølgelig med støtte fra rehabiliteringsteamet.

CatoSenteret arbeider ut fra en mestringsfilosofi med fokus på endringsprosesser. Fokus skal være på videreutvikling av dine egne ressurser og hjelp til å mestre bedre det som hindrer deg og som fører til stagnasjon eller forverring.

Vi legger vekt på:
- normalisering av døgnrytmen
- få innarbeidet regelmessige måltider og bevissthet om ernæring
- finne en god balanse mellom aktivitet og hvile
- jobbe med å ta gode pauser fra PC, mobil eller annen stimuli

I tillegg har vi fokus på sykdomsforståelse og hvordan man selv kan være med å påvirke sin helsetilstand med psykoedukasjon og kognitiv tilnærming.

Det legges vekt på lystbetonte aktiviteter som kan tilrettelegges med tanke på intensitet og tid.

Når du kommer til CatoSenteret vil du utarbeide en egen aktivitetsplan sammen med rehabiliteringsteamet. Denne planen er et nyttig verktøy også når du kommer hjem.

Aktivitetsplanen hjelper deg å fordele kapasiteten utover uka, slik at du kan oppleve jevnere dager og finne et passende aktivitetsnivå som fungerer over lengre tid. Den bør inneholde en god fordeling mellom hvile/pauser, fysiske, kognitive og sosiale aktiviteter.  

Gruppeaktivitetene under oppholdet består av skole, samtale- og refleksjonsgrupper, sosiale grupper, fysiske aktiviteter, kreative grupper, avspenning og individuell oppfølging med behandlerne.  

Fysisk aktivitet i gruppe ledes av fysioterapeut/idrettspedagog og hovedfokuset er lystbetonte aktiviteter, det å bruke kroppen fysisk igjen, samt å få kjennskap til egen kapasitet i en trygg arena.  

Fokuset i timene handler om å mestre, utforske sin egen kapasitet, øke sin kroppslige trygghet og ha det gøy. Gruppene er oversiktlige og gjør det greit å tilrettelegge individuelle behov. 

Kveldsaktivitetene er viktig både for å skape trivsel og fellesskap og som en god arena for sosial trening. Aktivitetene er tilrettelagt slik at alle som ønsker å delta skal kunne være med. Eksempler på aktiviteter kan være ulike spill/leker, hobbyrom med ulike aktiviteter, quiz- karaoke- og filmkveld, foredrag og underholdning, med mer.

Skole og utdanning er en viktig del av livet og utviklingen til barn og unge. CatoSenteret samarbeider med Akershus Fylkeskommune ved Vestby videregående skole for å tilby undervisning til alle brukere i skolepliktig alder.

Er du foresatt til barn under 16 år, eller ungdom mellom 16 og 18 år, som skal på opphold hos oss, må du melde flytting til helseinstitusjon før dere kommer hit. Les mer om hvordan du gjør det på nettsiden Skoletilbud for barn og unge på CatoSenteret .


 

Av og til kurere, ofte lindre, alltid trøste

Hippokrates

 

Veien videre

Før avreise kontakter vi aktuelle samarbeidspartnere som skal bidra i din prosess videre. Vi anbefaler deg å invitere med en pårørende eller annen støttepersoner til oppsummeringssamtalen den siste uken. Dersom det er behov for videre oppfølging, for eksempel mot NAV, kan dette planlegges med ditt behandlerteam.

Hensikten med møtet:

  • evaluere og oppsummere oppholdet
  • gjøre overgangen til hjemmet så smidig som mulig
  • avtale hvilke hjelpetiltak som er mulig og i hvilken utstrekning
  • overføre kunnskap og erfaringer fra CatoSenteret til kommunen
  • avtale hvem som skal være ansvarlig for de ulike oppfølgingspunktene

Det blir skrevet en sluttrapport som oppsummerer utbyttet av oppholdet og prosessen videre hjemme. Denne blir sendt til henvisende instans, fastlege og til bruker. Hvilke personer eller tiltak som inngår i den videre rehabiliteringsprosessen blir konkretisert i sluttrapporten etter samråd med brukeren.