Forskning og utvikling

CatoSenteret etablerte en egen FoU-enhet i 2017. Enheten har vært ledet av Hege Bruun-Hanssen, og har bestått av en forskningsleder, forskerkonsulent, kvalitetskoordinator, psykologspesialist med ACT- kompetanse. FoU skal primært drive praksisnær forskning og utvikling på områder som er relevant for våre brukere, blant annet arbeidsrettet rehabilitering. 

Andre viktige ansvarsområder for FoU-enheten er å søke om eksterne midler og gi bistand til interne utviklingsprosjekter, resultatdokumentasjon, risikoanalyser og kvalitetsarbeid med brukererfaringer og brukerevalueringer.

Nettverk og samarbeidspartnere

Som et ledd i å bygge opp kompetanse og styrke FoU-området bygger vi nettverk med ulike ressursmiljøer og samarbeidspartnere innen helse og rehabilitering, både for å lære av de dyktigste, men også fordi samarbeid gir styrke. Våre samarbeidspartnere omfatter blant annet:  

  • FoU-nettverket for private rehabiliteringsinstitusjoner organisert gjennom Virke Rehab 
  • Klinikk for funksjonelle lidelser ved Aarhus Universitetshospital
  • Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) 
  • Psykologisk institutt ved Universitetet i Tromsø (UiT) 
  • Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet Rehabilitering
  • Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi (RHT), OsloMet
  • Psykosomatisk barne- og ungdomsavdeling ved Rikshospitalet  
  • Regional kompetansetjeneste for rehabilitering i Helse Sør-Øst 

PhD- og masterstudenter 

For å få mer erfaring med systematisk datainnsamling og forskning, inviterer vi master og PhD-studenter til å gjøre sin datainnsamling ved CatoSenteret og skrive studier basert på funnene.

Gjennom årene har vi hatt en rekke masterstudenter som har skrevet masteroppgaver på ulike temaer innen rehabilitering. Masterstudentene har kommet fra ulike universiteter og utdanningsinstitusjoner, som UiO, OsloMet, Norges idrettshøgskole og NMBU. En av de siste masteroppgavene derfra har vært en kvalitativ studie som har sett på “Virkningen av dyreassistert terapi på CatoSenteret”. Målgruppen er ungdom og unge voksne brukere.

Prosjekter og resultater

RehabNytte - en longitudinell multisenterstudie med 17 samarbeidende sentre fra alle helseregioner. Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. 

CoSoPhy - EU-prosjekt støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet har utviklet VR-teknologi som skal stimulere til interaktiv trening for å styrke kognitiv, sosial og fysisk funksjon hos friske eldre. 

Forskning og medforfatterskap - CatoSenteret med psykolog Peter Lyby, forsker og er medforfatter på en rekke artikler i rehabiliteringsfeltet, inkludert RehabNytte-studien. Her er noen av publiseringene han er med på.