Kreftrehabilitering

Flere og flere rammes av kreftsykdom og lever med senskader og kompliserende effekter av behandlingen. Dette øker behovet for kreftrehabilitering. Når livet blir snudd opp ned etter kreft, påvirker det livssituasjonen på så mange måter, både fysisk, mentalt, praktisk og sosialt. Hos oss får du hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, råd og veiledning om ernæringseksualitet, utmattelse, hjelp til å håndtere senskader og hjelp til å finne en god mestringsstrategi som kan være til støtte på veien videre.  

Hvem er tilbudet for? 

Tilbudet gjelder for barn, unge og voksne kreftpasienter som har hatt et langvarig redusert funksjonsnivå og allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling, og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Du kan velge mellom døgnopphold eller dagopphold. Når vi mottar din henvisning, blir du kontaktet av en kreftsykepleier som vil gi deg råd om hvilket tilbud som vil passe best for deg, avhengig av hvor du er i sykdomsforløpet.

Varighet 

Varigheten er individuelt tilpasset for hver enkelt bruker. Et døgnopphold har en varighet på inn til fire uker, avhengig av kompleksitet og behov. Dagtilbudet kan være fra 1 til 5 dager i uken, over tre-fire uker. 

 

Sammen med ditt tverrfaglige team vil du sette opp dine mål for oppholdet. For at vi skal hjelpe deg med å nå dine mål, er det viktig at du før ankomst tenker igjennom hva du ønsker å jobbe med mens du er hos oss. Målene kan for eksempel være relatert til oppgaver du ønsker å jobbe med for å få det bedre i hverdagen, som:   

 • få mer overskudd og kunne følge opp barna på aktiviteter 
 • økt energinivå 
 • få mer overskudd til skole og sosiale aktiviteter 
 • finne en bedre balanse mellom aktivitet og hvile 
 • komme tilbake i jobb helt eller delvis innen en gitt periode 

Før du får plass på CatoSenteret, vil en kreftsykepleier ringe og fortelle om tilbudet. Dette gjøres for å sikre at det tilbudet som gis er hensiktsmessig for deg. Sammen med deg vurderer vi hva slags opphold du kan ha best nytte av.

For alle barn og unge (opp til 18 år) er tilbudet et fire ukers døgnopphold. Her vil du være sammen med andre barn med ulike diagnoser, men du får en individuelt tilpasset behandlingsplan, tilpasset deg og din diagnose.

For voksne tilbyr vi gruppe- eller individuelt opphold på døgn eller dagopphold, avhengig av hvilke utfordringer du har. Forskjellen på gruppe- og individuelt opphold er at i gruppeoppholdet er du sammen med 6-8 andre kreftbrukere og blir en del av gruppeprosessen. Både ved gruppe- og ved individuelt opphold er det dine behov som vil være utgangspunktet.  

Sykdomsbildet for kreftpasienter er sammensatt. Derfor vil tilbudet være tilpasset den enkeltes behov med utgangspunkt i følgende tilbud:  

 • kartlegging og behandling av smerter 
 • medikamentell og ikke-medikamentell behandling 
 • individuell og gruppebasert trening 
 • støttesamtaler og samtalegrupper 
 • kostholdsveiledning 
 • medisinsk kartlegging 
 • veiledning rettet mot utfordringer med fatigue og kreftrelatert tretthet 
 • lymfødembehandling og opplæring til egenbehandling av lymfødem 
 • støtte og hjelp med tilbakeføring til arbeid eller utdanning  

Den første dagen blir du mottatt av sykepleier og får treffe nærteamet ditt. Ved gruppeopphold vil det også være en samling hvor du treffer de andre i gruppa.  

De brukerne som kommer til CatoSenteret kan ha svært ulike mål og behov. Derfor er det laget et rehabiliteringstilbud med stor variasjon og bredde. Når det gjelder det fysiske tilbudet, spenner det fra høyintensive aktiviteter som spinning og sirkeltrening, til yoga og avspenning. Det er den enkelte brukers mål som er førende for hvilke aktiviteter som velges og det er derfor brukeren selv, sammen med sine behandlere, som setter opp timeplanen.

Skole og utdanning er en viktig del av livet og utviklingen til barn og unge. CatoSenteret samarbeider med Akershus Fylkeskommune ved Vestby videregående skole for å tilby undervisning til alle brukere i skolepliktig alder.

Er du foresatt til barn under 16 år, eller ungdom mellom 16 og 18 år, som skal på opphold hos oss, må du melde flytting til helseinstitusjon før dere kommer hit. Les mer om hvordan du gjør det på nettsiden Skoletilbud for barn og unge på CatoSenteret .


 

Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.

Kari Bremnes

 

 

Veien videre  

Før utskrivelse lager vi en aktivitetsplan for hva hverdagen hjemme skal inneholde. Det tas kontakt med støttepersoner i hjemkommunen, som kan være en kreftkoordinator, fysioterapeut, frisklivsentralen, arbeidsgiver, skolen, fastlegen, osv. Behandlerteamet lager en rapport som blir sendt til deg og henvisende lege.  

Her en oversikt over de kommunene som har kreftkoordinatorer. Sjekk tilbudet og mulighetene som finnes i din kommune.