Skoletilbud for barn og unge på CatoSenteret

Alle elever i grunn- og videregående skole har rett til et undervisningstilbud under døgnopphold på helseinstitusjon. På CatoSenteret følges dette opp av Viken Fylkeskommune, ved Vestby videregående skole, som ifølge opplæringsloven § 13-3a har plikt til å sørge for opplæring av brukerne som er i aldersklassene for grunn- og videregående skole.

Eleven skal ikke skrives ut fra hjemskolen eller få ført fravær på vitnemålet for den tiden hen får opplæring i institusjonen. Eleven mottar opplæring, bare et annet sted, og har dermed ikke fravær. Se regelverket fra Utdanningsdirektoratet for Rett til opplæring i helseinstitusjon (UDIR 6-2014).

Det er CatoSenteret som har ansvaret for barn og unges timeplan under oppholdet, og som avgjør hvor mye elevene skal være på skolen. På CatoSenteret er hovedfokuset rehabilitering. Elevene får vanligvis tilbud om skole en time per dag. De følger normalt arbeidsplan/lekseplan fra egen skole, og benytter egne skolebøker og PC/Nettbrett.

Skolen er åpen i høst- og vinterferier.

Har du spørsmål knyttet til skole for ditt barn? Ta kontakt med oss på telefon 407 64 517.

Rutine for skoleinnmelding

For å motta skoletilbud under oppholdet, må foresatte (barn/ungdom under 18 år) fylle ut skjemaet Melding om flytting til helseinstitusjon i Akershus på nettsiden Opplæring i barneverns- og helseinstitusjoner. Er personen over 18 år og har skoleplass ved en videregående skole fyller vedkommende ut skjemaet selv.

På siden Opplæring i barneverns- og helseinstitusjoner velger du Melding om flytting til helseinstitusjon i Akershus for å motta skoletilbud under oppholdet.

Etter endt opphold fyller du ut skjemaet Melding om flytting fra helseinstitusjon i Akershus for å overføre eleven tilbake til egen skole.

Du får opp siden Melding til fylkeskommunal skole om innskriving av pasient i helseinstitusjon (etter å ha logget deg inn med BankId). Her finner du lenke til et samtykkeskjema som skal fylles ut av eleven, eller av foresatte hvis eleven er under 18 år. Fyll ut Samtykkeerklæringen.

Fyll deretter ut opplysninger om eleven og følg anvisningene for å fullføre og sende inn skjemaet digitalt.