Brukerutvalget

Brukerutvalget er satt sammen av medlemmer fra de ulike organisasjonene som har brukergrupper ved senteret. Alle brukerrepresentantene er kurset og har kompetanse i å kunne jobbe for å representere alle brukergruppene ved CatoSenteret. Det er bred kunnskap og erfaring på mange ulike områder i utvalget. Brukerutvalgets oppgave på CatoSenteret er blant annet å delta i strategiarbeid, kvalitetsutvalg, i ulike utviklingsprosjekter og påse at resultatene fra brukererfaringsundersøkelser følges opp.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med brukerutvalget, kan du sende e-post til brukerutvalget@catosenteret.no

Utvalgets hovedfunksjoner

 • sikre rehabiliteringstjenester av god kvalitet
 • sikre god samhandling og gode helthetlige pasientforløp
 • sikre god medvirkning fra brukere og pårørende
 • sikre godt samarbeid med alle brukerorganisasjoner

Brukerutvalget skal være

 • et rådgivende organ for administrerende direktør og ledergruppen i strategiske saker som angår brukerne
 • et forum for tilbakemelding fra brukere og pårørende
 • et samarbeidsforum mellom senteret og brukerorganisasjonene

Brukerutvalgets oppgaver

 • følge med på senterets årsaktiviteter og bidra i strategiarbeid, forbedrings- og omstillingsprosesser, og delta i råd og utvalg som angår brukerne og tjenestetilbudet
 • fremme saker av betydning for brukere og pårørende
 • lage årsrapport
 • avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger
 • etter invitasjon, foreslå brukerrepresentanter for deltakelse i prosjektarbeid, råd og utvalg
 • ved behov, samarbeide med brukerorganisasjoner som ikke er representert i utvalget
 • sette opp et årshjul i samarbeid med ledelsen

Medlemmer av brukerutvalget

Her er medlemmene i brukerutvalget og hvilke brukerorganisasjoner de representerer. 

Turid Hesselberg

Lungekreftforeningen

Anne Helene Lindseth

Landsforbundet for Pårørende innen psykiatri

Dordi Smiseth Strand

MS-forbundet

Egil Kristian Ihlen

Blodkreftforeningen