Kan arbeidsrettet rehabilitering bedre kognitiv funksjon?

Doctor consulting male patient, working on diagnostic examination on men's health disease or mental illness, while writing on prescription record information document in clinic or hospital office

Det har Peter Lyby, psykolog ved CatoSenteret, sammen med andre KOFU-forskere fra ulike forsknings- og rehabiliteringssentre fra hele landet, forsøkt å gi svaret på gjennom en multisenterstudie som så langt har resultert i to artikler, og flere er på vei.

KOFU, som står for «kognitiv funksjon», er hovedfokuset i studien og artiklene. Thomas Johansen fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR) har vært førsteforfatter og har sammen med forskere fra sentrale institusjoner i feltet utforsket hvorvidt arbeidsrettet rehabilitering (ARR) forbedrer kognitiv funksjon.

Utgangspunktet er at mange av de som henvises til arbeidsrettet rehabilitering rapporterer svekket kognitiv funksjon, samtidig med flere andre symptomer. Det har i liten grad blitt utforsket om ARR bedrer kognitiv fungering.

Peter Lyby og Thomas Johansen
Bilde: Peter Lyby og Thomas Johansen etter en løpetur i Hadelands dype skoger med mye god KOFU-diskusjon underveis.

Peter Lyby er en av medforfatterne. Han forteller at i den første artikkelen «Occupational Rehabilitation Is Associated With Improvements in Cognitive Functioning» fra 2019, finner man at ARR er forbundet med forbedret kognisjon. Det vil si at funnene er i tråd med hypotesen og viser at arbeidsrettet rehabilitering forbedrer evnen til å fokusere og holde på oppmerksomheten.

I artikkelen fra 2021, «Sustained Attention and Working Memory Predict the Number of Days on Health‑Related Benefits in the Year Following Occupational Rehabilitation«, har vi gått et skritt videre og undersøker hvorvidt bedring i kognitiv fungering har betydning for (predikterer) hvor mange dager man mottar helseytelser i året etter ARR, forteller Peter.

Disse dataene er hentet fra NAVs registerdata. Her fant vi at endring i kognitiv fungering, fra ankomst til avreise, var assosiert med færre dager på helseytelser. Denne assosiasjonen var sterkest for de som hadde størst svekkelse i kognitiv fungering ved ankomst (dvs AAP-gruppen).


Artiklene fra 2019 og 2021 er basert på en multisenterstudie med over 300 respondenter, hvorav rundt 120 er brukere fra CatoSenteret.

CatoSenteret eier sine egne innsamlede data og fremover ønsker vi å publisere artikler utelukkende basert på de rundt 120 respondentene som er «våre», forklarer Peter videre.

Den første artikkelen er allerede sendt inn til tidsskrift. To andre er under utarbeidelse. Vi holder nå på å analyserer data, og ytterligere en artikkel er under planlegging.