Rapport om pasientforløp for rehabilitering av pasienter etter covid-19

En faggruppe i Fagråd Rehabilitering i Helse Sør-Øst, hvor Siri Skumlien har vært en av ildsjelene, har nå publisert en rapport om pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19-sykdom i spesialisthelsetjenesten.

Rapporten er et resultat av et oppdrag til fagrådet for rehabilitering fra fagdirektøren i Helse Sør-Øst. I rekordfart har en bredt sammensatt arbeidsgruppe, bestående av brukerrepresentanter, representanter fra rehabilitering på ulike sykehus, private rehabiliteringsinstitusjoner, kommunal rehabilitering, fastlege, intensivmedisin og infeksjon og smittevern, utarbeidet et pasientforløp innen rehabilitering for pasienter med Covid-19.

Vår egen fagansvarlige overlege, Siri Skumlien, har vært representant for de private rehabiliteringsinstitusjonene i denne gruppen. Hun har bidratt med viktig kunnskap og erfaring fra covid-19-brukere som har vært til rehabilitering på CatoSenteret, samt med sin mangeårige tidligere erfaring fra lungerehabilitering ved LHL-sykehuset.

Mandatet til arbeidsgruppen har vært å etablere en regional konsensus for en funksjonskartleggingspakke for hver av fasene, utarbeide en sjekkliste for overføring fra en fase til en annen og utarbeide kriterier for et videre forløp etter utskrivelse fra akuttavdeling.

Anbefalinger fra arbeidsgruppen

  • Det benyttes en sjekkliste og funksjonsmål i alle faser, inkludert bruk av grenseverdier, ved vurdering av pasienter med Covid-19 som har vært innlagt på sykehus. Verktøyene kan også benyttes på andre intensivpasienter med lignende sykdomsbilde.
  • De vanlige forløpsveiene som benyttes innen spesialisert rehabilitering gjelder også for denne pasientgruppen.
  • Det anbefales en oppfølging 3 måneder etter utskrivelse, hos fastlege og spesialist. Det er spesielt viktig at de pasientene som reiser rett hjem etter sykehusopphold får denne oppfølgingen.
  • Det bør være spesiell oppmerksomhet i oppfølgingsperiodene på lungefunksjon, kognitiv funksjon og mental helse.
  • Det er vesentlig at pårørende involveres i hele forløpet.
  • Det bør være spesielt fokus på at fremmedkulturelle får nødvendig oppfølging.
  • Pasienter som er i arbeid bør sikres nødvendig oppfølging for tilbakeføring til arbeid.
  • De nødvendige smittevernhensyn må taes, og ved en evt ny bølge, må det tidlig bli gitt føringer på hvordan dette skal ivaretas.
  • Det er viktig at disse anbefalingene blir evaluert og redigert. Arbeidsgruppa foreslår at det gjøres en evaluering etter en eventuelt ny bølge.  

Rapport fra gruppen

Last ned hele rapporten.

De ulike veiene i pasientforløpet

Modellen nedenfor forsøker å synliggjøre de ulike veiene pasientforløpene kan gå og når kartleggingsverktøy/sjekkliste skal benyttes. Når behovet for rehabilitering er identifisert, skal pasienten henvises til den tjenesten som gir den best forventede nytten av rehabilitering til riktig ressursinnsats, og som har kapasitet på riktig tidspunkt i forløpet.