Rehabilitering etter Covid-19

CatoSenteret tilbyr tverrfaglig døgnrehabilitering både for covid-19-pasienter som har gjennomgått alvorlige sykdomsforløp og kommer rett fra sykehus, og for covid-pasienter som henvises via fastlegen.

Covid-19 kan påvirke flere funksjoner både kroppslig og mentalt. Det er individuelt hvor omfattende disse senvirkningene er, eller hvor lenge de varer. Rehabilitering av covid-19-pasienter kan derfor ha fokus på det generelle, som redusert muskelmasse/vekt, ernæring, trettbarhet, slitenhet, eller det mer spesifikke, som lungefunksjon, kognitive eller mentale endringer, redusert muskelmasse og styrke.

 

Henvisning rett fra sykehus

CatoSenteret var en av de første private institusjonene i Helse Sør-Øst som tok imot covid-pasienter til rehabilitering etter langvarig opphold på sykehus. Vårt tverrfaglige team har god erfaring i å ta imot og følge opp pasienter som har vært innlagt på sykehus med alvorlige og komplekse tilstander. Sykehuslegen vil vurdere behov for rehabilitering og sende henvisning for den enkelte pasient direkte til oss.

Kartlegging

Et rehabiliteringsopphold hos oss starter med en kartlegging av de plagene du har, og hvordan sykdommen har påvirket ulike funksjoner.

Tester av blant annet livskvalitet, ernæringsstatus og fysisk og mentalt funksjonsnivå hjelper oss med å lage en rehabiliteringsplan for å nå mål som du selv er med på å sette opp. Noen av tiltakene er det viktig at du også fortsetter med etter at oppholdet hos oss er avsluttet.

 

Målet med rehabilitering etter Covid-19 er å hjelpe pasientene til å mestre hverdagen både fysisk, psykisk og sosialt.

Vår erfaring er at brukere som har vært innlagt på sykehus med alvorlig forløp av Covid-19 vil trenge hjelp til å gjenvinne muskelstyrke, utholdenhet og funksjon. I tillegg har vi erfart at mange har utfordringer med respirasjon, ernæring og kognitiv funksjon.

Teamet på kompleks jobber for å hjelpe pasientene å få et best mulig funksjonsnivå, økt grad av mestring og livskvalitet. Vi følger nasjonale råd og anbefalinger og tar standardiserte tester av alle pasientene. Alle som har vært innlagt med Covid-19 blir innkalt til kontroll etter tre måneder og seks måneder.

Vi tilbyr sømløs rehabilitering som innebærer planlegging av overføring før opphold, tverrfaglig rehabilitering under oppholdet, samt planlegging av overføring til hjemmet med forberedelse av lokal oppfølging ved behov.

Under oppholdet vil pasienten følges opp av et tverrfaglig team som består av lege, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog og ergoterapeut. I tillegg kan vi koble inn andre yrkesgrupper ved behov, f.eks logoped, sosionom, ernæringsfysiolog eller psykolog.

Etter lang tid i respirator kan covid-pasienter oppleve disse seneffektene:

  • Pustevansker og redusert oksygenopptak 
  • Redusert utholdenhet og styrke  
  • Fatigue 
  • Muskelsvinn (pga inaktivitet, inflammasjon og rabdomyolyse) 
  • Psykiske vansker - angstfornemmelser og depresjon, nedsatt livskvalitet 
  • Kognitive og eksekutive funksjoner kan være nedsatt (det vil si konsentrasjonsevne, læringsevne, hukommelse og planlegging) 

Henvisning via fastlege

Pasientforløpene med Covid-19 er svært ulike. Noen har kun lette forkjølelsessymptomer, noen har sterke influensasymptomer, mens andre blir innlagt på sykehus og lagt i respirator.

Det siste året har vist at mange med moderate og milde forløp ikke klarer å gjenvinne normalt funksjonsnivå og sliter med å komme tilbake til skole og jobb. Mange har problemer med uttalt fatigue/utmattelse og kognitive utfordringer. Noen får beskjed om å hvile og ta tiden til hjelp, mens andre får beskjed om å begynne å trene.

 

Fastlegen din kan henvise deg til opphold hos oss via Regional koordinerende enhet (RKE), hvis du har behov ut over det din lokale kommune kan tilby.

På Regional koordinerende enhet (RKE) sin nettside Covid-19 finner du en totaloversikt over sykehus og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst som har rehabiliteringstilbud til pasienter som har gjennomgått covid-19 sykdom.

Vår erfaring er at mange kan ha stort utbytte av tverrfaglig spesialisert rehabilitering for å gjenvinne funksjon og komme tilbake i jobb/skole og sosialt liv. Vi tilbyr tverrfaglig oppfølging og hjelp til å komme i gang med aktivitet og rutiner.

Under oppholdet vil pasienten følges opp av et tverrfaglig team som består av lege, sykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog og ergoterapeut. I tillegg kan vi koble inn andre yrkesgrupper ved behov, for eksempel logoped, sosionom, ernæringsfysiolog eller psykolog.

Hensikten med rehabilitering etter Covid-19 er å hjelpe pasientene til å mestre hverdagen både fysisk, psykisk og sosialt.

Alle som har vært innlagt med Covid-19 blir innkalt til kontroll etter tre måneder og seks måneder.

Veileder for rehabilitering etter Covid-19

På tampen av fjoråret kom Helsedirektoratet med en veileder for covid-19 som også inneholdt faglige råd og veiledning om rehabilitering av covid-pasienter. De anbefaler på det sterkeste at pasienter som har vært innlagt på intensivavdeling som følge av covid-19, bør få tidlig oppstart av rehabiliteringstiltak og vurderes for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal veileder for rehabilitering etter Covid-19

Pasientforløp for covid-19-pasienter

Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i mai 2020 i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med Covid-19-sykdom i spesialisthelsetjenestene.

Det ble etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe under Fagrådet for rehabilitering i HSØ, hvor disse fagområdene var representert, i tillegg til fysikalsk medisin og rehabilitering: Intensivmedisin, Infeksjonsmedisin, Lungemedisin, Private rehabiliteringsinstitusjoner (representert ved vår egen overlege Siri Skumlien), representant fra kommunene og en brukerrepresentant.

Les mer om resultatet i vår nettsak Pasientforløp for rehabilitering av pasienter etter covid-19