Sterkere sammen

CatoSenteret og partnere i FoU-nettverket Virke Rehab med felles fagkronikk i Fysioterapeuten.

Kronikken legger vekt på viktigheten av samarbeid på tvers av private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner, helseforetak og helsemyndigheter hvis vi skal øke kvaliteten på tjenestene i feltet.

Til tross for at over halvparten av all spesialisert rehabilitering foregår i de private rehabiliteringssentrene, så utelates denne delen av tilbudet i strategiplaner og offentlige dokumenter. I opptrappingsplanene for vårt helsefelt legges det vekt på en utvikling hvor kommunene skal ta over mye av disse helsetjenestene, men lite er gjort for å sette kommunene i stand til å overta oppgavene.

Med dette som utgangspunkt fikk rådgivningsselskapet KPMG, på oppdrag fra Helsedirektoratet, i oppgave å gjennomføre en evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019). Deres rapport konkluderer med en mangelfull samhandling, kommunikasjon og oppfølging mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette er sakens kjerne og noe kronikkforfatterne kjenner seg igjen i. Det faktum at de private institusjonene i utgangspunktet ikke var invitert til å være med i undersøkelsen understreker et manglende samarbeid.

Hva ønsker FoU-nettverket å oppnå?

FoU-nettverket ønsker et tettere samarbeid mellom alle aktørene i feltet, både på system- og praksisnivå - til det beste for pasientene. Det vil de blant annet oppnå gjennom et tettere samarbeid mellom beslutningstakere, forskningsinstitusjoner og klinikere, opprettelse av en felles verktøykasse av klinisk nyttige måleverktøy for bruk i rehabilitering og ved å utvikle nye forsknings- og utviklingsprosjekter som skal løfte og øke oppmerksomheten på forskning i feltet.

De private aktørene innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten etterlyser en tydelig plan for veien videre fra helsemyndighetene, og hvordan oppgavene skal fordeles i fremtiden. Så gjenstår det å se om man deler samme mål for rehabiliteringsfeltet. Dette er i hvert fall en klar invitasjon, til beste for pasienten.  

Medforfatter fra CatoSenteret er Hege Bruun-Hanssen, fysioterapeut og FoU-leder. Les kronikken Samarbeid er nøkkelen til kvalitet i rehabilitering – selv blant konkurrenter i sin helhet.