Korona stanser datainnsamling til multisenterstudien RehabNytte

Datainnsamlingen til multisenterstudien ble avsluttet 16. mars som følge av den pågående koronaviruspandemien, men prosjektet fortsetter ufortrødent videre.

Vi nådde målet vårt med 4000 inkluderte!  
FoU-leder Hege Bruun-Hanssen er stolt over innsatsen og det målrettede arbeidet som er gjort på CatoSenteret for å samle inn data til prosjektet.

CatoSenteret samarbeider med 17 andre private rehabiliteringssentre om en omfattende multisenterstudie kalt RehabNytte. Hege Bruun-Hanssen, som leder FoU på CatoSenteret, har vært en av pådriverne i FoU-nettverket til Virke Rehab for å få på plass denne studien. Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) er forskningsansvarlig for prosjektet.

-Dette er en storstilt dugnad for å samle inn brukerdata på tvers av institusjonene. Det vil komme til nytte i forskning og videre utvikling av bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester, forteller forskningslederen.  

Her er de viktigste formålene med multisenterstudien:   

  • Finne hvilken nytte pasienter har av tverrfaglig spesialisert rehabilitering 
  • Øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning 
  • Kvalitetssikre måleinstrumenter 
  • Undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering 

Innsamlingen av data og inkludering av deltakere startet i januar 2019. Dataene ble samlet ved ankomst, hjemreise, og etter 3, 6 og 12 måneder etter oppholdet. Det var planlagt å fortsette innsamlingen i hele 2020, men på grunn av den pågående koronavirusepidemien som har ført til mange stenginger av de private rehabiliteringssentrene som er med i prosjektet, ble arbeidet avsluttet 16. mars. Målet er likevel nådd, med over 4000 inkluderte brukere.   

Forskning på innsamlede data  

Det er planlagt to doktorgrader knyttet til tallmaterialet. Den første har allerede fått finansiering og igangsettes 1. april 2020. Temaet er: «Brukermedvirkning i rehabilitering på system- og individnivå».  

Søknad om finansiering av den andre er igangsatt. Den vil særlig se på nytteverdi og effektmål og er planlagt igangsatt medio 2021. 

RehabNytte – A Study of Rehabilitation Processes in Specialized Care in Norway